Tedarik Zinciri ve Bilgi Sistemleri Stratejik Uyumunun Tedarik Zinciri Performansına Etkisi

Yazarlar

  • Halil İbrahim Yazgan Düzce Üniversitesi, Akçakoca Meslek Yüksek Okulu, Düzce, Türkiye
  • Mehmet Selami Yıldız Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Düzce, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tedarik Zinciri Stratejisi- Bilgi Sistemleri Stratejisi- Tedarik Zinciri Performansı

Özet

Amaç – Bu araştırma, tedarik zinciri ve bilgi sistemleri stratejik uyumunun tedarik zinciri performansına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem – Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden “ilişkisel tarama” yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği en yüksek ihracat gerçekleştiren bin firmayı kapsamaktadır. Veriler firmaların yöneticileriyle görüşülerek, anket yardımı ile toplanmıştır. Firmaların tamamına ulaşılması hedeflenmiş fakat 268 firmadan kullanılabilir veri elde edilebilmiştir. Veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Bulgular – Tedarik zinciri ve bilgi sistemleri stratejik uyumunun tedarik zinciri performansı ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Tartışma – Yalın tedarik zinciri stratejisi ile verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin uyumlaştırılması tedarik zinciri performansını artırabilir. Ayrıca hibrit tedarik zinciri stratejisi ile kapsamlı bilgi sistemleri stratejisinin uyumlaştırılması da tedarik zinciri performansını iyileştirebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yazgan, H. İbrahim, & Yıldız, M. S. (2022). Tedarik Zinciri ve Bilgi Sistemleri Stratejik Uyumunun Tedarik Zinciri Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1463–1485. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1717

Sayı

Bölüm

Makaleler