Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü

Yazarlar

  • Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1442

Anahtar Kelimeler:

Çevresel duyarlılık- Yeşil örgütsel davranış- Kişilik özellikleri

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışına etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolünün belirlenmesidir. Yöntem – İstanbul’da eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler araştırmanın evrenini oluştururken gönüllü olarak katılanları çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 15 Ekim ve 20 Aralık 2021 tarihleri arasında 577 katılımcıya Kişisel Bilgi Formu, Çevresel Duyarlılık Ölçeği, Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği ve On Maddeli Kişilik Ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Araştırmada Aracı Değişken Analizi için SPSS PROCESS Eklentisi kullanılmıştır. Bulgular – Analiz sonucunda çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde deneyime açıklık, yumuşaklık, duygusal denge, sorumluluk ve dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışmada, çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışlarına etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolü belirlenmeye çalışılmış ve çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde tecrübeye açıklık, yumuşaklık, duygusal denge, sorumlulukla dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilerek analiz sonuçları yorumlanmıştır. Araştırmanın konusunu oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Çalışmada çevresel sorunların gittikçe arttığı günümüzde konunun önemi ve gelecekteki durumu ile ilgili olarak yorum ve önerilere yer verilmekte ve ilerideki literatür çalışmalarına öncülük edeceği ve sektörel alana da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

İrge, N. T. (2022). Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1293–1315. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1442

Sayı

Bölüm

Makaleler