Çalışanların Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ve İç Girişimcilik Özelliklerinin Bireysel İş Performanslarına Etkisi

Yazarlar

  • Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Erdal Şen İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum- İç Girişimcilik- Bireysel İş Performansı

Özet

Amaç – Bu çalışmada, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının ve iç girişimcilik özelliklerinin bireysel iş performanslarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırma, 2019 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında, kolayda örnekleme yöntemi ile, İstanbul ilinde, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan 450 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 programında ölçek geçerlik ve güvenirlik ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma yöntemi olarak basit ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları bireysel iş performansını, görev performansını, bağlamsal performansı, iç girişimciliği, yenilik ve örgütsel yenilenmeyi ve proaktifliği pozitif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik tutum ve benim için teknoloji, yetkinlik ve eğlence amaçlı kullanım boyutları bireysel performansı pozitif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik tutum ve benim için teknoloji ve bilinçli kullanım boyutları pozitif, olumsuz yönler ve eğlence amaçlı kullanım negatif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, yetkinlik, bilinçli kullanım görev performansını pozitif yönde, eğlence amaçlı kullanım ise negatif yönde etkilemektedir. Yetkinlik, sosyal ağlar iç girişimciliği pozitif, eğlence amaçlı kullanım negatif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, sosyal ağlar pozitif yönde, eğlence amaçlı kullanım negatif yönde yenilik ve örgütsel yenilenmeyi etkilemektedir. Tartışma – Bu çalışmada, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun iş performansını, bağlamsal performans alt boyutunda etkilediği belirlenmiş ve tüm diğer alt boyutlar da analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmada dijitalleşme ve girişimciliğin günümüzde gittikçe artan önemi ve gelecekteki yeri hakkında yorum ve önerilere de yer verilmekte ve çalışmanın hem literatüre hem de sektörel alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İrge, N. T., & Şen, E. (2021). Çalışanların Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ve İç Girişimcilik Özelliklerinin Bireysel İş Performanslarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2556–2579. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1166

Sayı

Bölüm

Makaleler