Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Fatih Güllük İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Elektronik Ticaret- Tüketici- Satın Alma Davranışı

Özet

Amaç - Çalışmanın temel amacı kurumsal itibar ve algılanan riskin tüketici satın alma davranışına etkisini araştırmaktır. Yöntem - Bu kapsamda elektronik ticaret üzerinden alışveriş yapan kişilere uygulanan anket çalışması sonucu 412 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Anketten elde edilen veriler istatistik paket programına girilerek kodlanmıştır. Kullanılan ölçekler arasındaki ilişkiyi araştırmak için korelasyon, çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular - Araştırma sonuçlarına göre kurumsal itibar ve algılanan risk ile tüketici satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kurumsal itibar ve algılanan risk tüketici satın alma davranışını etkilemektedir. Kurumsal itibar, tüketici satın alma davranışı boyutlarından mükemmeliyetçilik/ yüksek kalite odaklılık, marka odaklılık- fiyat=kalite bilinci, alışkanlık, marka odaklılık ve fiyat odaklılık değişkenlerini yüksek oranda etkilemektedir. Algılanan risk boyutlarından performans riski ve psikolojik risk boyutu kararsızlık, algılanan sosyal risk boyutu moda odaklılık, algılanan çevrimiçi ödeme riski boyutu bilgi karmaşası yaşama, algılanan teslimat risk boyutu ise düşünmeden alışveriş, dikkatsizlik tüketici satın alma davranış boyutlarını yüksek oranda etkilemektedir. Tartışma – Kurumsal itibarı artırmaya, algılanan riski ise azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması satın alma davranışları açısından oldukça önemlidir. Kurumsal itibar ve algılanan risk temel alınarak yapılan araştırmalarla pazar stratejileri geliştirilebilir, değiştirilebilir ve yenilenebilir. Kurumsal itibar ve algılanan riskin tüketici satın alma davranışlarına etkisi, hem pazarlama literatürüne hem de internette faaliyet gösteren ve/veya göstermek isteyen kişi ya da kurumlara yol gösterici nitelikte katkı sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Güllük, F., & İrge, N. T. (2021). Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 531–545. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028

Sayı

Bölüm

Makaleler