X ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi

Yazarlar

  • Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İstanbul, Türkiye
  • İlkay Karaduman İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketim- Gönüllü Sadelik- X Kuşağı- Y Kuşağı

Özet

Gönüllü sadelik algısı, bireyin genişletilmiş benliğini kendi isteğiyle sadeleştirme arzusudur. Her birey bir tüketicidir. Bireyin gönüllü sadelik konusundaki algısının bir tüketici olarak davranışlarını etkilemesi; onu daha az ve yalın tüketime itmesi beklenen bir durumdur. Bu çalışmada gönüllü sadelik algısının tüketici karar tarzları üzerine etkisi ile bu algının tüketicinin X ya da Y kuşağına mensup olmasıyla herhangi bir değişim gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gönüllü sadelik algısı kavramının boyutları olarak bilinçli tüketim eğilimi ile sürdürülebilir tüketim eğilimi belirlenmiştir. Tüketici karar tarzları kapsamında ise sekiz boyuttan oluşan karar tarzı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 504 kişiye anket uygulanmıştır. Toplanan veriler çoklu regresyon ve MANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda gönüllü sadelik algısının boyutları ile farklı tüketici karar tarzları arasındaki ilişki incelenerek, gönüllü sadelik algısının nesillere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İrge, N. T., & Karaduman, İlkay. (2021). X ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 120–143. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/620

Sayı

Bölüm

Makaleler