Bilgi Paylaşımının Örgütsel Yaratıcılığa Etkisinde Örgüt İkliminin Aracı Rolü

Yazarlar

  • Abdullah Affan Başar İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1845

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Paylaşımı- Örgütsel Yaratıcılık

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı, çalışana yönelik bilgi paylaşımının örgütsel yaratıcılığa etkisinde örgüt ikliminin aracı rolünü yapısal eşitlik modeli ile belirlemektir. Yöntem – Araştırmada, bağımlı değişken örgütsel yaratıcılık, bağımsız değişken bilgi paylaşımı ve aracı değişken örgüt iklimi olarak ele alınmış ve ilişkisel tarama modeli yapılmıştır. Anakütle İstanbul’da hizmet sektörü firmalarının çalışanları, örneklem gönüllü katılım sağlayan 587 çalışandır. Yüzyüze ve online anket yöntemi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Ölçekler, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan, beşli likert yapısında, bilgi paylaşımı, örgütsel yaratıcılık ve örgüt iklimidir. Elde edilen verilerin analizi için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmış, faktörlerin başarılı şekilde etki ettikleri görülmüş ve ölçekler soru çıkarılmadan orijinal formunda kullanılmıştır. Daha sonra uyum iyiliği sonuçlarının uygunluğu Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak belirlenmiş ve tüm ölçeklerde faktör yapısı doğrulanmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak modele yönelik ilişkiler tespit edilmiş, Bootstrap analizi kullanılarak örgüt ikliminin bilgi paylaşımı ile örgütsel yaratıcılık arasında aracılık görevinin anlamlılığını incelenmiştir. Bulgular – Araştırmada ilk olarak bilgi paylaşımının örgütsel yaratıcılık üzerindeki etkisini incelemek amacı ile YEM uygulanmıştır. Elde edilen sonuca göre bilgi paylaşımının örgütsel yaratıcılık üzerinde 0.586 br. artırıcı ve istatistiki anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüş buradan hareketle örgüt ikliminin aracı rolü için tekrar YEM uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarda bilgi paylaşımının beklendiği gibi örgütsel yaratıcılık üzerindeki etkisi düşmüş (0.521 br.) ve örgüt iklminin bilgi paylaşımı ve örgütsel yaratıcılık ilişkisinde aracılık rolünün anlamlı olduğu görülmüştür. Bilgi paylaşımının örgüt iklimi üzerinde (0.413 br.) ve örgüt iklminin örgütsel yaratıcılık üzerinde (0.550 br.) artırıcı ve istatistiki anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tartışma – Bilgi paylaşımı, örgütsel yaratıcılığı geliştirme ve yönlendirme anlamında etkilidir. Bilgi paylaşımı ve yaratıcılık sürecinde örgüt ikliminin özellikleri, davranışları ve uygulamaları etkileyebilme kapasitesi bağlamında önem arz etmektedir. Bu çalışmada bilgi paylaşımının örgütsel yaratıcılık ve örgüt iklimi üzerinde pozitif etkili ve örgüt ikliminin bilgi paylaşımı ile örgütsel yaratıcılık ilişkisinde aracılık rolünün olduğu görülmüştür. Elde ettiğimiz veriler ışığında çalışana yönelik olarak örgütlerde bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, her çalışanın bilgiye ulaşabileceği yöntemlerin geliştirilmesi, bilgi demokrasisi sağlanması ve açık iletişim kanalarının artırılması hem örgüt iklimini pozitif yönde etkileyecek hem de örgütsel yaratıcılığa katkı sunacaktır. Değişkenlere yönelik araştırmaların kısıtlı olması nedeniyle çalışmanın farklı sektörlerde farklı örneklemler için genişletilebileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Başar, A. A., & İrge, N. T. (2024). Bilgi Paylaşımının Örgütsel Yaratıcılığa Etkisinde Örgüt İkliminin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1098–1115. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1845

Sayı

Bölüm

Makaleler