Covid-19 Salgınına Bağlı Değişen Tüketici Satın Alma Davranışı: Panik Satın Alma

Yazarlar

  • Ateş Bayazıt Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Neslihan Saygılı Akkaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Doktora Öğrencisi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1476

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 salgını- E-ticaret- Tüketici Davranışı

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgınının elektronik alışverişte tüketici satın alma davranışlarına ve panik satın alma davranışına etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan online anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde tüketicileri tanıtıcı genel bilgilere, ikinci bölümünde tüketicilerin Covid 19 salgını süresince internet üzerinde alışveriş yapma durumları belirlemeye yönelik sorulara, son bölümünde de Lins ve Aquino (2020) tarafından geliştirilen yedi ifadeden oluşan ‘Panik Satın Alma Ölçeği’ne yer verilmiştir. Araştırmada kar topu örnekleme yönteminden yararlanarak , Google formlar aracılığı ile oluşturulan çevrim içi hazırlanan anket formu gönüllük esasına dayalı olarak 882 kişiye uygulanmış, 16 adet anket hatalı/eksik doldurulması sebebi ile araştırılmaya dahil edilmemiştir. Elde edilen veriler SPSS 26 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulgular – Yapılan analiz sonucuna göre bireylerin panik satın alma davranışının eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca salgın sürecinde katılımcıların çoğunluğunun satın almanın kolay olması ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle internetten alışverişi tercih ettiği, en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinin Trendyol olduğu, en çok talep gören ürünlerin sırasıyla giyim, kişisel bakım, elektronik ürünler ve gıda ürünleri olduğu, ödemelerinde kredi kartı (şifre girerek) kullandığı, en çok kullanılan kargo şirketinin Yurtiçi kargo olduğu, bu süreçte birçok katılımcının e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerde herhangi bir sorun ile karşılaşmadığı belirlemiştir. Tartışma – Yapılan çalışmalar incelendiğinde tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişte satın alma davranışlarına ilişkin çok sayıda araştırma olduğu ancak pandemi döneminde bireylerin panik satın alma davranışlarını inceleyen çok az çalışma bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın ilgili alandaki literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Bayazıt, A., & Saygılı Akkaya, N. (2022). Covid-19 Salgınına Bağlı Değişen Tüketici Satın Alma Davranışı: Panik Satın Alma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1859–1879. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1476

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri