Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

Yazarlar

  • Ateş Bayazıt Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Ankara, Türkiye.
  • Gökçe Bahar Gürbüzer KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, Konya, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1796

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönetim- Pazarlama Teorileri

Özet

Amaç – Bibliyometrik analiz çalışmalarında belirlenen araştırma konusuna yönelik yapılmış bilimsel çalışmalara ait veri tabanlarından elde edilen verilerin bir yazılım programı aracılığıyla bilimsel çalışmaların temel özelliklerinin analizi yapılmaktadır. Böylece elde edilen genel bibliyometrik bilgilerin ışığında dinamik yetenekler literatürünün kavramsal yapısı daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla araştırma kapsamlı bulgular ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı 1990’lı yıllarda n sonra kavramsal olarak gelişmiş günümüzde hem pazarlama hem de yönetim literatüründe sıklıkla çalışma konusu olan, işletmelerin değişken ve belirsiz çevre koşulları altındaki durumlarını inceleyen dinamik yetenekler yaklaşımına yönelik gerçekleştirilen ç alışmaların, bilimsel açıdan dönemsel ve yapısal olarak nasıl geliştiğini, evrildiğini ve özellikle sosyal bilimler alanında nasıl bir yer kapladığını analiz etmektir. Yöntem – Bu doğrultuda konu ile ilgili olarak Web of Science veri tabanında endekslenmiş çalışmalardan elde edilen verilerin Vosviewer yazılım programı aracılığıyla analizi yapılmıştır. Bulgular – Dinamik yetenekler çalışmalarının dördüncü dönemde hız kazandığı, daha çok yönetim temelli çalışmalarla uluslararası indeksli yayınların yapıldığı, rekabet avantajı, organizasyonel değişim, bilgi yönetimi, inovasyon, strateji gibi kavramlarla birlikte çalı şıldığı görülmüştür. Tartışma – Araştırma bulguları doğrultusunda analize tabi tutulan veri setindeki çalışmaların yönetim bilimleri ağırlıklı olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca, dinamik yeteneklerin pazarlama içerisindeki yeri ve evrensel alandaki konumunu incelenmiş ve indeksli yayın lardaki sınırlı temsiline vurgu yapılmıştır. Dinamik yeteneklerin disiplinler arası etkilerini vurgulayarak çoklu disiplinler arası yaklaşımlarla araştırılması gerekliliği görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Bayazıt, A., & Gürbüzer, G. B. (2024). Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 368–380. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1796

Sayı

Bölüm

Makaleler