Yönetim Alanındaki Örgütsel Dayanıklılık Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Ebru Tolay Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye
  • Özlem Güleryüz Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1548

Anahtar Kelimeler:

Dayanıklılık- Örgütsel Dayanıklılık- Yönetim

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı, yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinin bibliyometrik analizini gerçekleştirmek ve böylece alanın kavramsal ve entelektüel yapısını ortaya koymaktır. Yöntem – Bu amaçla Web of Science (WoS) veri tabanı taranarak başlığında, özetinde ve anahtar kelimelerinde “örgütsel dayanıklılık” terimi geçen 725 yayın tespit edilmiş; bunlardan yönetim alanında yayınlanan 200 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bu yayınlar ortak kelime analizi ve atıf analizi teknikleri ile incelenmiş ve VOSviewer 1.6.18 yazılım versiyonu ile haritalandırılmıştır. Bulgular – Konu ile ilgili en fazla makalenin 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde yayınlandığı; bu makalelere yapılan atıfların da söz konusu dönemlerde en üst düzeye ulaştığı saptanmıştır. Yapılan ortak kelime analizi sonucunda, örgütsel dayanıklılık kavramı ile ilişkisi en sık incelenen anahtar kelime Covid-19 olmuştur. Bu kavramı, kriz yönetimi, dinamik yetenekler, tedarik zinciri dayanıklılığı ve firma performansı izlemiştir. Atıf analizine göre en fazla atıf alan makale Lengnick-Hall ve arkadaşlarına (2011) aittir. Örgütsel dayanıklılık makalesi yayınlayan ve en fazla atıf alan dergi Human Resource Management Review iken en fazla atıf alan kurum Kuzey Carolina Üniversitesi olmuştur. Tartışma – Araştırmada, yönetim alanında örgütsel dayanıklılık konusuna gösterilen ilginin, Covid-19 salgını ile birlikte önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. Çalışmanın gerek akademik literatüre gerekse kamu ve özel sektör yöneticilerine örgütsel dayanıklılık ile ilgili genel bir çerçeve sunarak katkı sağlaması beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tolay, E., & Güleryüz, Özlem. (2022). Yönetim Alanındaki Örgütsel Dayanıklılık Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 3033–3052. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1548

Sayı

Bölüm

Makaleler