Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Performans Değerlendirme: Ankara İli Örneği

Yazarlar

  • Yalçın Arslantürk Gazi Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Performans Değerlendirme- Konaklama İşletmeleri- 4 ve 5 Yıldızlı Oteller- Turizm

Özet

Günümüzde ve gelecekte insan kaynaklarını geliştiren ve motive eden turistikişletmelerin, amaçlarına daha kolay ulaşabilecektir. Bunu başaramayan kuruluşlar ise,zamanla faaliyet alanlarını kaybetmek zorunda kalacaklardır. Turizm sektörünün enönemli özelliği, insan unsuruna dayalı olması ve özellikle konaklama işletmelerinin deemek yoğun işletmeler sınıfında yer almasıdır. Bir ülkede turizm sektörününgeliştirilmesi açısından, özellikle arz tarafındaki insan unsurunun büyük önemtaşımaktadır. Bu nedenle konaklama işletmelerinde görev yapan personelin işindebaşarılı olması müşterilerin memnuniyetini de artıracaktır. Çalışan personelinbaşarısının arttırılmasında ve iş tatmininin sağlanmasında performans değerleme,yöneticilerin çalışanın performansını ölçmesine ve arttırmasına yardımcı olan bir araçtır.Performans değerleme, çalışana işletmenin kendisinden ne beklenildiğini ve işletmeninamaçlarına varmak için neler yapması gerektiği gösterir. Ayrıca hem çalışanınişletmedeki mevcut konumu belirlenecek, hem de gerekli hizmet içi eğitim ihtiyacınınbelirlenecektir. İşletmede çalışanlar arası iletişimi artmasına katkı sağlar. İşletmedekiyönetici açısından ise performans değerleme, personele ilişkin daha doğru ve daha etkinbilgi alınması, işletme içindeki mesleki gelişim planlamasının daha rasyonelyapılmasını sağlar. Bu makale çalışmasında yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde ilkolarak performans ve performans yönetimi kavramları incelenmiştir. Daha sonra biralan araştırması aracılığıyla Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerindepersonel değerleme çalışmalarının mevcut durumunun belirlenmesi, uygulamadakieksiklikleri tespit edilmiştir. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara göre konaklamaişletmelerine öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

15-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Arslantürk, Y. (2021). Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Performans Değerlendirme: Ankara İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(2), 19–34. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1423

Sayı

Bölüm

Makaleler