Banka, Kredi, Sigorta ve Risk Kavramlarına İlişkin Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencilerinin Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi (Sakarya İli Örneği)

Yazarlar

  • Erdinç Cesur Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon ABD, Sakarya, Türkiye
  • Tuncay Yılmaz Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Sakarya Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1225

Anahtar Kelimeler:

Metafor- Metaforik Anlatım- Banka

Özet

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık programında öğrenim gören ve bu programdan mezun olmuş olan öğrencilerin “banka, kredi, sigorta ve risk” kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.

Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Araştırma, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık programında halen öğrenci olan ve daha önce bu programdan mezun olan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 178'i kadın 85'i erkek olmak üzere toplam 263 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler, içerik ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.

Bulgular – Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrenciler tarafından “banka” kavramına yönelik 127, “kredi” kavramına yönelik 132, “risk” kavramına yönelik 112, “sigorta” kavramına yönelik 74 farklı metafor tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ortaya çıkan metaforlar kategorilere ayrılmış ve değerlendirilmiştir.

Tartışma – Banka kavramı için “tefeci”, kredi kavramı için “ihtiyaç”, risk kavramı için “hayat” ve sigorta kavramı için “güvence” en fazla tekrar edilen metaforlar olarak belirlenmiştir. Risk ve Sigorta kavramlarına ilişkin katılımcıların üretmiş oldukları metaforlar olumlu olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan ise katılımcıların %15,6’sı bankanın insanları sömüren bir sistem olduğuna atfen metaforlar kullanmıştır. Kredinin sıkıntı kaynağı ve borç batağı olarak toplamda %47,5 oranında olumsuz olarak değerlendirilmiş olması dikkat çekici olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığından katılımcıların bir kısmının neden ve hangi gerekçelerle bankaları, insanları sömüren bir sistem olarak gördükleri ve kredinin de sıkıntı kaynağı olarak görülmesinin ayrı bir çalışmada ele alınmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Cesur, E., & Yılmaz, T. (2021). Banka, Kredi, Sigorta ve Risk Kavramlarına İlişkin Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencilerinin Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi (Sakarya İli Örneği). İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1712–1736. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1225

Sayı

Bölüm

Makaleler