Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi

Yazarlar

  • Gülcan Ayral Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
  • Nüket Saracel Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1267

Anahtar Kelimeler:

Etik- Etik İklim- Kurumsal itibar- Kurumsal sürdürülebilirlik

Özet

Amaç –  Günümüz yönetim anlayışında oldukça önemli bir yere sahip olan etik iklim, kurumsal itibar ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları, kurumları rakiplerinden farklı kılan özgün temel kaynaklarıdır. Çalışmanın amacı, bu üç konunun etkileşimini bilimsel olarak ortaya koymak ve kurumların sürdürülebilirliğini sağlamada bu etkileşimin önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

Yöntem –  Çalışmada, birden çok değişken arasındaki karmaşık ilişkileri modelleyen yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır. Araştırma, basit tesadüfi örneklemeyle, Türkiye’nin başarılı ve itibarlı kurumlarında çalışan 448 yönetici üzerinde, nicel veri toplama yöntemlerinden anket ile yapılmıştır. Veriler Yapısal Eşitlik Modeli SmartPLS uygulaması ile analiz edilmiştir.

Bulgular –   Analiz sonuçlarına göre, etik iklimin kurumsal itibar ve sürdürülebilirliğe anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu, kurum itibarının da bu etkide aracı rolünün bulunduğu tespit edilmiştir.

Tartışma –  Kurum uygulamalarında etik iklim, itibar ve sürdürülebilirlik açısından, ürün-hizmet, kurumun çekim gücü, kanun ve kodların en önem verilen değişkenler olduğu ortaya çıkmıştır. Kurumsal çalışmalarda bu alanlara ağırlık verilmelidir. Etik iklim, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik konularında akademik ve sosyal eğitim programları oluşturulması, benzer çalışmanın farklı zaman ve hedef kitlelerle tekrar edilmesi önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ayral, G. ., & Saracel, N. . (2021). Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2376–2395. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1267

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri