Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri

Yazarlar

  • Nüket Saracel Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Elif Bilgiç Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
  • Fatma Topal Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
  • Gözde Tezer Kozak Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
  • Hikmet Kütükcü Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
  • Nil Madi Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1630

Anahtar Kelimeler:

Z Kuşağı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin bakışı ile Z kuşağı çalışanların ne tür liderlik tarzı beklentisi içinde olduklarını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Z Kuşağı çalışanları yönetmiş veya halen yönetmekte olan tüm yöneticilerdir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren, Z Kuşağı çalışanları yönetmiş veya halen yönetmekte olan 30 yöneticidir. Katılımcılara mülakatın birinci bölümünde; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kıdem durumu, sektör ve departman bilgisinin yer aldığı demografik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde ise, katılımcıların Z kuşağının liderlik stili beklentisine ilişkin algılarını ölçen 2’li likert (Katılıyorum / Katılmıyorum) olarak ölçeklendirilen ve 25 sorudan oluşan bir mülakat uygulanmış ve sonrasında 5 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Mülakat için oluşturulan sorular literatürdeki liderlik özellikleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bulgular: Yapılan nitel analizler sonucunda, katılımcıların Z kuşağının en çok dönüşümcü lider beklentisi içinde olduğu, otokratik lider beklentilerinin ise en düşük olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Tartışma: Bu çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle, motivasyon ve açık iletişim beklentisinde olan, kararlara katılım sağlamak isteyen Z kuşağı ile çalışan yöneticilere dönüşümcü lider özelliklerini benimsemeleri önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Saracel, N., Bilgiç, E., Topal, F., Tezer Kozak, G., Kütükcü, H., & Madi, N. (2023). Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 970–987. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1630

Sayı

Bölüm

Makaleler