Fon Karakteristiklerinin Başarılarına Etkisi: Serbest Yatırım Fonlarının Lojistik Regresyonla İncelenmesi

Yazarlar

  • Aykan Coşkun Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye
  • İsrafil Zor Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1316

Anahtar Kelimeler:

Serbest yatırım fonu- Getiri- Lojistik regresyon

Özet

Amaç – Bu çalışma, fon karakteristiklerinin başarılarına etkisini incelemeyi hedeflemiştir. Çalışmada, faaliyet süresi, fon toplam değeri, fonların riski, fon yönetim ücretleri, performans ücretleri ve yatırım stratejileri fonların başarısını etkiliyor mu? Olası etkiler hangi yöndedir? Sorularına yanıt aranmıştır. Yöntem – Çalışmada, risksiz getiri oranı ve fon yönetim ücreti toplamı eşik değer alınmış, fon getirilerinin bu eşik değere göre başarılı olarak nitelendirilmelerinde etkisi olabilecek değişkenlerden model oluşturulmuştur. Bu çalışmada Ocak 2016-Aralık 2020 döneminde faaliyet gösteren, 60 aylık getirileri hesaplanabilen 32 serbest yatırım fonunun verileri kullanılmıştır. Fon getirileri eşik değere göre başarılı/başarısız olarak iki değerden birini alacağından çalışmanın verileri lojistik regresyon ile analiz edilmiştir. Bulgular – Serbest yatırım fonunun başarısında çoklu yatırım stratejisi, long/short yatırım stratejisi ve performans ücretlerinin pozitif etkisinin olduğu, yönetim ücretlerinin ise negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Türkiye’de faaliyet gösteren serbest yatırım fonu sayılarının hızlı artması, söz konusu fonların kaldıraç kullanma serbestliğine sahip olmaları, açığa satış yapmaları gibi nedenlerden dolayı endüstride sistemik etkiler yaşanmaması için düzenlemeler yapılması ve bu fonların olası sistemik etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Coşkun, A., & Zor, İsrafil. (2021). Fon Karakteristiklerinin Başarılarına Etkisi: Serbest Yatırım Fonlarının Lojistik Regresyonla İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3181–3193. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1316

Sayı

Bölüm

Makaleler