Sosyal Medya Pazarlamasının Marka Değeri, Marka Güveni ve Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Bir Araştırma

Yazarlar

  • A. Buğra Hamşıoğlu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Burdur, Türkiye
  • M. Murat Nalcı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Burdur, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1309

Anahtar Kelimeler:

Marka Bağlılığı- Marka Değeri- Marka Güveni

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketiciler tarafından popüler olan bir alışveriş sitesinden alışveriş veriş yapan tüketicilerin sosyal medya pazarlamasının marka değeri, marka güveni ve marka bağlılığı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Yöntem – Bu çalışmada veriler Mayıs-Haziran 2021 arasında tüketicilere yönelik olan çevrimiçi anketle veri toplama yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada 435 anket elde edilmiş ve veri çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SmartPLS 3.0 kullanılmış ve oluşturulan model yapısal olarak test edilmiştir. Bulgu – Elde edilen bulgulara göre, sosyal medya pazarlamasının (SMP) marka güveni üzerinde, SMP’nin marka değeri üzerinde, SMP’nin marka bağlılığı üzerinde, marka güveninin marka bağlılığı üzerinde ve marka değerinin marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüş ve oluşturulan yapısal model doğrulanmıştır. Tartışma – Tüketicilerin alışveriş sitesinden yaptıkları alışverişlerde sosyal medyanın, marka güveni, marka değeri ve marka bağlılığına olan etkileri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Hamşıoğlu, A. B., & Nalcı, M. M. (2021). Sosyal Medya Pazarlamasının Marka Değeri, Marka Güveni ve Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3076–3089. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1309

Sayı

Bölüm

Makaleler