Marka Deneyimi Yoluyla Tüketici-Marka İlişkilerinin Oluşturulması

Yazarlar

  • A. Buğra Hamşıoğlu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, Burdur, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Davranışları- Marka Deneyimi- Tüketici-Marka İlişkileri

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilere yönelik ürün ve hizmet markalarında (cep telefonu ve mobil hizmet sağlayıcılar) marka deneyimi boyutlarının tüketici-marka ilişkileri üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. Yöntem – Çalışma Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya ili merkezinde bulunan iki farklı alışveriş merkezinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve toplamda 400 anket elde edilmiştir. Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, marka deneyim boyutlarının ürün ve hizmet markası kategorilerinde tüketici-marka ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) iki bileşeni üzerinde doğrudan ve pozitif etkileri olduğu tespit edilmiş ve oluşturulan araştırma hipotezleri kabul edilmiştir. Tartışma – Tüketicilere yönelik ürün ve hizmet markalarında marka deneyim boyutları ve tüketici-marka ilişkileri ampirik olarak incelenerek sonuçlar tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Hamşıoğlu, A. B. (2021). Marka Deneyimi Yoluyla Tüketici-Marka İlişkilerinin Oluşturulması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1285–1296. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1081

Sayı

Bölüm

Makaleler