Bilişim Teknolojileri - İş Uyumlamasi İçin Gerekli Örgütsel Faktörler

Yazarlar

  • Said Altınışık Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Düzce, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1317

Anahtar Kelimeler:

BT-İş Stratejileri Uyumlaması- Stratejik BT Uyumlaması- İş Stratejileri

Özet

Amaç – Bu çalışma firmalarda bilişim teknolojileri (BT) ve iş stratejileri uyumlaması için gerekli olan örgütsel faktörleri saptamayı amaçlamaktadır. Yöntem – Bir anket uygulaması aracılığıyla literatürden elde edilen on faktörün BT-İş uyumuna etkisi incelenmektedir. Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı orta ve büyük ölçekli firmalarda görevli 166 üst düzey yöneticiden söz konusu on faktörün etkisi hakkındaki görüşleri alınmış, ayrıca firmaların bu faktörlerdeki algılanan başarısı ile firmaların bilişim teknolojileri ve iş stratejileri uyum puanları korelasyon analizine tabi tutulup bu faktörlerin etkisi test edilmiştir. Bulgular – Analizler sonucunda test edilen on faktörün toplamda iş stratejileri ve bilişim uyumu arasında yüksek poziti ilişki olduğu (r=.723) saptanmıştır. Özellikle şu dört faktörün yüksek pozitif ilişkisi olduğu kaydedilmiştir: üst yönetimin BT’ye destek olmaları/arka çıkmaları, bilişim sisteminin stratejik kullanımında kararlılık, bilişim ve iş planlamalarının bütünleşmesi, BT yöneticilerinin iş dünyasından haberdar olmaları. Tartışma – Bulgular bize BT-İş uyumunun elde edilmesi için teknik yaklaşımlardan ziyade ilişkisel ve yönetimsel boyutun önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Firma yönetimine bakan boyutuyla özellikle BT yönetiminin iş süreçlerine ve planlamalara dahil edilmesi gerektiği ve üst yönetimin bilişim sistemleri projeleri için sıkı destek vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Altınışık, S. (2021). Bilişim Teknolojileri - İş Uyumlamasi İçin Gerekli Örgütsel Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3193–3205. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1317

Sayı

Bölüm

Makaleler