Pay Getirilerinin Basıklık ve Çarpıklığının İflas ve Temerrüt Olasılıkları Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Emrah Ahi Özyeğin Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Levent Güntay Özyeğin Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1324

Anahtar Kelimeler:

Şirket iflası- Temerrüt- Kredi riski

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı şirket pay getirilerinin ilk dört momentini (ortalama, volatilite, basıklık ve çarpıklık) kullanarak finansal rasyo kullanan iflas ve temerrüt modellerinin tahmin gücünü artırmaktır. Yöntem – Çalışmada 1980 ile 2011 arasında halka açık yaklaşık 10.000 Amerikan şirketi için istatistiksel iflas, temerrüt, ve finansal sıkıntı olasılıklarını açıklayan bir çokterimli lojistik modeli kestirilmektedir. Bulgular – Elde edilen sonuçlar, pay getirilerinin ilk dört momentinin ve bunları gecikmeli değerlerinin halka açık Amerikan şirketlerinin iflas ve temerrüt olasılıklarını efektif olarak tahmin edebildiğini göstermektedir. Tartışma – Günümüzde şirketlerin iflas ve temerrüt olasılıkları oynaklık göstermekte ve kısa süre içinde değişebilmektedir. Bu olasılıkların tahmininde kullanılan finansal rasyolar üç ayda bir güncellenirken, pay getirileri hızlı frekanslarda (örneğin dakika bazında) güncellenebilmektedir. Bu sebeple, iflas ve temerrüt modellerinde finansal rasyolara ek olarak pay getirilerinin kullanılması bu modellerin tahmin gücünü önemli ölçüde artıracaktır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ahi, E., & Güntay, L. (2021). Pay Getirilerinin Basıklık ve Çarpıklığının İflas ve Temerrüt Olasılıkları Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3310–3325. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1324

Sayı

Bölüm

Makaleler