Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşle Bütünleşmenin Aracı Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mustafa Canbek Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa Meslek Yüksekokulu, Artvin, Türkiye
  • Mehmet Ali İpek Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1331

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik güçlendirme- Yenilikçi iş davranışı- İşle bütünleşme

Özet

Amaç - Bu çalışmanın amacı psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde işle bütünleşmenin aracı etkisini incelemektir. Yöntem – Araştırmanın amacı doğrultusunda gelecek nesillerin yetişmesinde kilit rol üstelenen öğretmenlerin katılımı ile araştırma verileri toplanmıştır. İlgili araştırma değişkenlerine ait geçerliliği ve güvenilirliği kabul edilen ölçeklerle birlikte bir takım demografik değişkenleri içeren çevrimiçi anket formları hazırlanmış ve Türkiye genelinden 412 öğretmene ulaşılmıştır. Elde edilen veriler PROCESS MACRO eklentisi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma bulguları incelendiğinde psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde işle bütünleşmenin aracı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Tartışma - Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar, önemi giderek daha geniş kesim tarafından kabul edilmeye başlanan yenilikçi iş davranışının öncüllerini anlamak bakımından önemlidir. Bu kapsamda gelecekte yürütülecek araştırmalar ve iş dünyasındaki uygulamacılar için çeşitli öneriler sunulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Canbek, M., & İpek, M. A. (2021). Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşle Bütünleşmenin Aracı Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3417–3427. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1331

Sayı

Bölüm

Makaleler