Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nomofobinin İşgören Verimliliğine Etkisi

Yazarlar

  • Barış Demirci Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
  • Özel Kılıç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
  • Yunus Özhasar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1338

Anahtar Kelimeler:

Nomofobi- Verimlilik- Yiyecek İçecek İşletmeleri

Özet

Amaç – Bu araştırmada nomofobinin işgören verimliliğine olan etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma kapsamında Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarından yüz yüze anket tekniği aracılığıyla veri toplanmıştır. Anket formu nomofobi ve işgören verimliliği ölçekleri ile demografik sorulardan meydana gelmektedir. Araştırma kapsamında 686 kişiden veri elde edilmiştir. Veriler üzerinde frekans dağılımı, faktör analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucu nomofobinin bilgiye ulaşamama, rahat hissedememe, iletişim kuramama ve bağlantıyı kaybetme olarak adlandırılan tüm alt boyutlarının işgören verimliliği üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Tartışma – Elde edilen verilerden hareketle yapılan analizler nomofobi algısının işgören performansını olumsuz olarak etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç literatürdeki birçok çalışma tarafından da desteklenmektedir. Öte taraftan bu çalışmadaki bulguların aksine nomofobinin verimliliği arttırdığı sonucuna ulaşılan bir çalışmaya da ulaşılmıştır. Mevcut nomofobi literatürünün henüz yeni olması, nomofobinin iş yaşamına etkilerini inceleyen çalışmaların sınırlı sayıda olması ve sosyal bilimlerin yapısı göz önünde bulundurulduğunda,,, araştırma sonuçlarının farklılık göstermesi normal bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu noktada daha net bir fikir vermesi ve mevcut literatürü güçlendirmesi adına nomofobinin iş yaşamındaki etkilerine yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Demirci, B., Kılıç, Özel, & Özhasar, Y. (2021). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nomofobinin İşgören Verimliliğine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3514–3524. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1338

Sayı

Bölüm

Makaleler