Bulanık AHS Yöntemi İle Konteyner Terminalleri İçin RFID Sistemi Seçimi

Yazarlar

  • Serkan Alnıpak Nişantaşı Üni., İ.İ.B.F, Havacılık Yönetimi (İngilizce) Böl., İstanbul, Türkiye
  • Gülen Bilen Alkan Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

RFID Teknolojisi- Konteyner Terminali- BAHS- Lojistik Yönetimi

Özet

Amaç –  Sürekli gelişim içinde olan bilgi teknolojileri, tüm sektörlerde olduğu gibi konteyner limancılık sektöründe de rekabet edebilirliğin ve yüksek kalitede hizmet sunmanın en önemli araçlarından birisidir. Liman/terminal operasyonlarında verimlilik düzeylerini, yüklerin ve liman tesislerinin güvenliklerini arttırmada bilgi teknolojilerinden sıklıkla yararlanılmaktadır.  Bu noktada RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama)  teknolojisi en fazla öne çıkan teknolojilerden birisi olarak görülmektedir. Sağladığı avantajlar çok çeşitli olsa da bu teknolojinin konteyner terminallerindeki adaptasyonu ve entegrasyonu yüksek maliyet ve karmaşıklıklar içermektedir. Bu bağlamda RFID  teknolojisine yatırım yapmayı planlayan konteyner terminallerinin optimal RFID uygulamasını seçme kararı stratejik önem taşımaktadır. Bu teknolojinin konteyner taşımacılığı ve terminallerinde kullanımı konusundaki çalışmalar oldukça kısıtlı sayıdadır. Bu çalışmada konteyner terminallerine adapte edilecek RFID sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler belirlenerek özgün bir modelin oluşturulması ve bu model ile  farklı RFID sistemlerinin değerlendirilerek ülkemizdeki konteyner terminallerine en uygun sistemin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem –  Belirtilen amaçlar doğrultusunda akademik yazın incelenmiş , konunun uzmanları ile görüşülmüş ve ilgili modele yönelik olarak beş ana ve bunlara bağlı yirmi beş alt kriter belirlenerek BAHS (Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde kullanılan veriler, bu teknolojiyi incelemiş, bilen ve kullanan Türkiye’deki 3 büyük konteyner terminalinde çalışan uzmanlara uygulanan anketler ile elde edilmiştir.

Bulgular – Ülkemizdeki konteyner terminalleri için en uygun sistem alternatifinin; taşıyıcı araçların ve sürücülerinin RFID etiketleri ile kimliklendirilmesi ve liman kapılarına konacak okuyuculardan sağlanacak verilerden faydalanılması olduğu saptanmıştır.

Tartışma –  Bu çalışmada konteyner terminallerinde RFID sistem seçimine yönelik olarak kapsamlı bir model ortaya konulmuş ve oluşturulan model çerçevesinde konteyner terminallerimize en uygun RFID sistem alternatifi belirlenmiştir. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışma kapsamında oluşturulan model de şartlar değiştikçe revize edilmelidir. Araştırmanın yapıldığı dönemde ülkemize yönelik olarak ve bu kapsamda bir çalışma bulunmaması nedeni ile yazarlar literatüre mütevazi bir katkı yapmayı ummaktadır.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Alnıpak, S., & Bilen Alkan, G. (2021). Bulanık AHS Yöntemi İle Konteyner Terminalleri İçin RFID Sistemi Seçimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3889–3909. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1619

Sayı

Bölüm

Makaleler