İşgörenlerin Motivasyon Düzeylerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme

Yazarlar

  • Selda Kargün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Hakan Koç Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1356

Anahtar Kelimeler:

İşgören Motivasyonu- Örgütsel Bağlılık- İş Performansı

Özet

Amaç – Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci ile birlikte emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe, işgören performansı rekabet koşullarını doğrudan etkilemektedir. İşletmelerin sunduğu hizmet kalitesi, rekabette üstünlük sağlayan müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli unsurdur. Emek faktörünün yoğun olduğu konaklama işletmelerinde çalışanların davranışlarını olumlu yönde geliştirmek ve bunu devamlı kılmada motivasyon kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı işgörenlerin motivasyon düzeyinin örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırmanın uygulanmasında nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. işgörenlerin motivasyonu, örgütsel bağlılıklarını ve iş performanslarını ölçmek için kullanılan ölçek, Ankara ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 401 işgörene uygulanmıştır. Anket formu, demografik özellikler, örgütsel bağlılık ölçeği, iş performansı ölçeği ve motivasyon ölçeği olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizi için SPSS (The Statistical Package for Social Science) programı kullanılmış ve analiz sırasında Pearson Korelasyonu, t-testi ve one way ANOVA testi yapılmıştır. Bulgular – Araştırmanın sonucunda işgören motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında ve işgören motivasyonu ile iş performansı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tartışma – İşgörenlerin motivasyon düzeylerinin artması, hem örgütsel bağlılıkları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip hem de iş performanslarını artırdığı söylenebilir. Dolayısıyla araştırma sonuçları alan yazındaki diğer araştırmaları destekleyici bir niteliktedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kargün, S., & Koç, H. (2021). İşgörenlerin Motivasyon Düzeylerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3786–3800. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1356

Sayı

Bölüm

Makaleler