Sağlık Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Bilgi Güvenliği Stresinin Aracı Rolü: Covid 19 Pandemi Döneminde Bir Araştırma

Yazarlar

  • İsmail Gün Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye
  • Mazlum Çelik Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1363

Anahtar Kelimeler:

Sağlık- Bilgi Güvenliği- Bilgi Güvenliği Farkındalığı- İş Performansı

Özet

Amaç – COVID 19 döneminde iş yaşamında teknolojinin daha yoğun şekilde kullanılmasından ötürü, bu süreçte çalışanlar nezdinde bilgi güvenliğine ilişkin konuların önemi artış göstermiştir. Bu araştırmanın amacı, COVID 19 pandemisi döneminde sağlık çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığının iş performansı üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkide bilgi güvenliği stresinin aracı rolünün bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Yöntem – Örneklem olarak, Mardin Devlet Hastanesi sağlık personeli seçilmiştir. Nicel araştırma yönteminin uygulandığı bu çalışmada, açıklayıcı araştırma tekniğinden yararlanılmış ve veri toplamak üzere anket tekniği kullanılmıştır. Bilgi güvenliği farkındalığı için Keser ve Güldüren (2015) tarafından geliştirilen 34 maddelik ölçek, iş performansı için Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilip Çöl (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 4 maddelik ölçek, bilgi güvenliği stresi için Ayyagari, Grover ve Purvis (2011) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçek kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS-23 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz için faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırmada, sağlık çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığının iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu ve bu etkide bilgi güvenliği stresinin kısmi aracılık rolünün olduğu bulgularına erişilmiştir. Tartışma – Bilgi güvenliği farkındalığının iş performansı üzerinde anlamlı etkisi olduğuna ilişkin bulgunun, bilgi güvenliği farkındalığının bilgi güvenliği stresi üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğuna ilişkin bulgunun, bilgi güvenliği stresinin iş performansı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğuna ilişkin bulgunun, bilgi güvenliği farkındalığının iş performansı üzerindeki etkisinde bilgi güvenliği stresinin kısmi aracı rolünün olduğuna ilişkin bulgunun, literatürdeki önceki çalışmaların bulgularıyla paralel olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Gün, İsmail, & Çelik, M. (2022). Sağlık Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Bilgi Güvenliği Stresinin Aracı Rolü: Covid 19 Pandemi Döneminde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 1–15. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1363

Sayı

Bölüm

Makaleler