Türkiye Muhasebe Yazınında Etik: Metodolojik ve Bağlamsal Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Berin Dikgöz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muğla, Türkiye
  • Alper Erserim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İşletme Bölümü, Muğla, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1395

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe- Etik- Bağlam

Özet

Amaç – Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye’de yapılan muhasebe etiği alanına ilişkin çalışmalar metodolojik olarak incelenmiş bu kapsamda çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci amaç olarak muhasebe etiği alanında Türkiye bağlamının ne ölçüde dikkatte alındığının ortaya konulması hedeflenmiştir. Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’de muhasebe alanında en çok yayın yapan dergilerden Mödav, Mufad, Muhasebe ve Denetime Bakış dergilerinde etik ile ilgili yayınlanan makaleler yöntem ve bağlam açısından incelenmiştir. Bulgular – Çalışma sonucunda, yöntem açısından görgül çalışmaların ağırlıklı olduğu saptanmıştır. Bağlam açısından ise, bağlama yerleşik çalışmaların ağırlıklı olduğu bunun yanında bağlama özgü çalışma bulunmadığı görülmektedir. Tartışma – Bulgular sonucunda muhasebe yazınında etik konusuna ilişkin yapılan çalışmalarda metodolojik olarak tek tip yönteme ağırlık verildiği görülmektedir. Ayrıca muhasebe alanındaki etik çalışmalarda genel görünüm nesnelci ve işlevci paradigmaların hakim olduğudur.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Dikgöz, B., & Erserim, A. (2022). Türkiye Muhasebe Yazınında Etik: Metodolojik ve Bağlamsal Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 544–557. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1395

Sayı

Bölüm

Makaleler