Örgütsel Destek ile İşe Yoğunlaşma İlişkisinin İncelenmesinde Çalışan Motivasyonunun Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Bekir Değirmenci Adıyaman Üniversitesi, Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu, Adiyaman, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1401

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Destek- Motivasyon- İşe Yoğunlaşma

Özet

Amaç – Örgütsel destek algısının çalışanların işe yoğunlaşmaları üzerindeki etkisinde iş motivasyonunun düzenleyicilik rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında örgütsel destek, motivasyon ve işe yoğunlaşma arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem – Çalışma kapsamında daha önce geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Orijinal ölçek kullanımına karar verildikten anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Toplanan veriler nicel araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın evrenini kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 430 kişiden veriler elde edilmiştir. Kullanılan ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenilirliğini test etmek için istatistik progrmaından faydalanılmıştır. Hipotezleri test etmeye yönelik basit ve düzenleyicilik etkilerin ortaya çıkarılması amacıyla Hayes (2013) Proses makro programı yardımıyla hipotezler test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ilk iki hipotez desteklenmiş ve son hipotez ise desteklenmemiştir. Bulgular – Örgütsel destek, iş motivasyonu ve işe yoğunlaşma arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. Toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda çalışanların işyerinde gördükleri pozitif destek sonucunda işe daha fazla motive oldukları ve işine daha fazla yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların örgütsel destek algısının onların işe yoğunlaşmalarını olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışanların iş ortamında çalıştıkları iş yeri ve yöneticileri tarafından psikolojik, fiziksel ve duygusal yönden desteklenmeleri önerilmektedir. İş görenlerin işe yoğunlaşmalarında maddi unsurlarla desteklenmesi gerekli olup tek başına yeterli değildir. Ayrıca onların işe motive olmalarında manevi unsurların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu yönüyle çalışanların önemsenmesi, morellerinin yükseltilmesi, güven duyulması gibi etkenlerin onların işlerine motive olmalarında ve sadece yapmış oldukları işi düşünmelerinde önemli bir etkendir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Değirmenci, B. (2022). Örgütsel Destek ile İşe Yoğunlaşma İlişkisinin İncelenmesinde Çalışan Motivasyonunun Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 635–645. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1401

Sayı

Bölüm

Makaleler