Organizasyona Karşı Hissedilen Psikolojik Sahiplenme - İş Performansı İlişkisi: Gıda Sektörü Örneği

Yazarlar

  • Derya Çevik Taşdemir Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
  • Sümeyra Ceyhan Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye
  • Gül Çıkmaz Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1434

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Sahiplenme- İş Performansı- Çalışan Yönetimi

Özet

Amaç – Psikolojik sahiplenme ile özdeşen 'benim' psikolojisi ile çalışan işgörenler; iş performansı düzeyini arttırarak organizasyonlara rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu doğrultudan hareketle araştırmada; psikolojik sahiplenme ile iş performansı kavramları arasındaki etkileşimi tespit etmek amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinde istihdam edilen 415 çalışandan anket yöntemi ile elde edilen verilerle psikolojik sahiplenmenin iş performansı üzerindeki etkileri ve demografik değişkenler arasındaki farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, betimsel analizler, güvenilirlik analizi, frekans, faktör, korelasyon, regresyon ANOVA ve T-Testi analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Organizasyona karşı hissedilen psikolojik sahiplenme ile iş performansı arasında olumlu ve anlamlı yönde ilişki olduğu, ayrıca çalışanların psikolojik sahiplenmelerinin; çalışanın geliri, eğitim durumu, pozisyonu ve görev süresi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu ancak; cinsiyeti, medeni durumu ve yaş durumu ile anlamlı olarak ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışanların iş performanslarını geliştirmek için, yöneticilerin, çalışanların karar verme sürecine dahil edilmesi gibi olumlu yönetim mekanizmalarıyla, psikolojik sahiplenme duygularını geliştirilebilir. Bu doğrultuda, psikolojik sahiplenme ile demografik değişkenler ilişkilerini iyi bir şekilde anlamak kaydıyla bu olumlu duyguların yönetimi sağlanabilmektedir. Ayrıca makale kapsamında, gelecekteki araştırmalar için olası yönetimsel çıkarımların ve önerilerin tartışılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çevik Taşdemir, D., Ceyhan, S., & Çıkmaz, G. (2022). Organizasyona Karşı Hissedilen Psikolojik Sahiplenme - İş Performansı İlişkisi: Gıda Sektörü Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1175–1188. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1434

Sayı

Bölüm

Makaleler