Kurumsal Psikososyal Risk Etmenleri İş Güvenliğini Nasıl Etkiler: Amprik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Güfte Caner Akın İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
  • Derya Çevik Taşdemir Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş sağlığı ve güvenliği- Psikososyal risk etmenleri- Çalışma psikolojisi

Özet

Amaç - Bu araştırma, çalışanları etkileyen psikososyal risk faktörlerinin, iş güvenliği üzerindeki etkisine ve psikososyal risk faktörlerinin iş güvenliği bakımından önemine yönelik genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Yöntem - Çalışma nicel olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan ankette demografik sorulara ek olarak “Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği” ve “İş Güvenliği Ölçeği (İGÖ)” kullanılmıştır. Kahramanmaraş ilinde Tekstil işletmelerinde çalışan 398 katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 25.0 istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur. Bulgular – Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; kurumsal boyuttaki psikososyal risklerin iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ayrıca, psikososyal risk etmenleri alt boyutlarından performans, motivasyon, problem çözme boyutlarının iş güvenliğini pozitif yönde etkilediği, iyilik hali boyutunun ise iş güvenliğini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmada yordayıcı değişkenlerin iş güvenliği üzerindeki göreli önem sırası; performans, motivasyon, problem çözme ve iyilik hali olarak belirlenmiştir. Tartışma – Sertleşen rekabet koşullarına artan dijitalleşmenin eklenmesi ile çalışanlardaki psikososyal riskler her geçen gün artmaktadır. Artan psikososyal riskler işyerlerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Elde edilen sonuçlar; hem psikososyal risklerin iş güvenliğini etkilediği konusunda yeni bakış açılarına işaret edecek olması hem de alanyazına katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Caner Akın, G., & Çevik Taşdemir, D. (2022). Kurumsal Psikososyal Risk Etmenleri İş Güvenliğini Nasıl Etkiler: Amprik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1535–1543. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1721

Sayı

Bölüm

Makaleler