Kobigel (Kobi Gelişim Destek Programı) Desteklerinin Amaca Ulaşma Derecesi: Erzurum İli Örneği

Yazarlar

  • Ahmet İlker Akbaba Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye
  • Ayşenur Batıbeyi Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Türkiye
  • Yasemin Karabulut Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Erzurum- Kosgeb Destekleri- Kobi

Özet

Amaç – Bu çalışma ile TRA1 Bölgesinde yer alan Erzurum ilindeki Kobi’lerin desteklere olan ilgi ve ihtiyacı ile bu desteklerin amacına ulaşma derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmada veri toplama yöntemi ankettir. Araştırmanın evreni 2016-2019 yılları arasında Kosgeb’in Kobi proje başlığı altında başladığı ve Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programından 2019 yılında yararlanan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren Erzurum ilindeki Kobi’lerdir. Bu kapsamda destek programından yararlanan 45 adet firmaya yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Katılımcı firmalardan elde edilen anket verileri IBM SPSS Statistic 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Tüm bulgular 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi olarak tek yönlü varyans analizi, Levene Testi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Bulgular – Kobi’ler genel olarak desteklerden faydalanamadıklarını düşünmektedirler. Kobi’lerin bu desteklerden yeterince yararlanamamalarında, “teşviklerle ile ilgili bilgilendirme eksikliği”, “teşvik şartlarının Kobi’ler için ağır olması” ve “teşvik prosedürlerinin karmaşık olması” nedenlerinin olduğu görülmektedir. Desteklerin Erzurum ilinde faaliyette bulunan Kobi’lere katkısı, genel olarak olumlu olup, Kobi’lerin yeni desteklere yönelik başvuru yapma düşüncelerinin pozitif olduğu görülmektedir. Devlet desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin katılım dereceleri ile işletmelerin kuruluş sermayesine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Devlet desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin katılım derecelerinin kuruluş sermayesi kendi öz kaynağı olanlar ile kuruluş sermayesi olarak devlet hibe/kredi/destek veya teşviki kullananların farklılaştığı görülmektedir. Tartışma – Kosgeb’in Kobi’ler arasında ismi en çok duyulan Kobigel Destek Programı ile ilgili daha çok bilgilendirme çalışması yapması, prosedürleri kolaylaştırma açısından revize etmesi ile hem programa hem de Erzurum’da bulunan Kobi’lere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ek olarak Kobi ihtiyaçlarına yönelik şartların karşılıklı olarak gözden geçirilmesi de yine karşılıklı bir yarar sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akbaba, A. İlker, Batıbeyi, A., & Karabulut, Y. (2022). Kobigel (Kobi Gelişim Destek Programı) Desteklerinin Amaca Ulaşma Derecesi: Erzurum İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1388–1407. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1713

Sayı

Bölüm

Makaleler