İş Stresinin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Destek Algısının Rolü

Yazarlar

  • Gülçin Eren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  • Şafak Ece İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş Stresi- İşe Yabancılaşma- Örgütsel Destek

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı iş stresinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisini ve örgütsel destek algısının bu etki üzerinde moderatör role sahip olup olmadığını incelemektir. Bir diğer amaç ise iş stresinin, işe yabancılaşmanın ve örgütsel destek algısının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Yöntem – Bu çalışma nicel bir çalışma olup tarama desenine sahiptir. Çalışma kapsamında kolayda örnekleme tekniği ile İstanbul’da çalışan 285 bireye ulaşılıp 10.08.2021-18.12.2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular – Çalışma sonuçları, iş stresinin işe yabancılaşmaya etki ettiğini göstermektedir. Örgütsel destek algısının bu etki üzerinde düzenleyici rolü bulunmamakla birlikte iş stresi ve işe yabancılaşma üzerinde ayrı ayrı etkilidir. Ayrıca işe yabancılaşmanın bazı sosyo-demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Tartışma – Alanyazınla tutarlı olarak bu çalışmada da iş stresinin işe yabancılaşmanın bir öncülü olduğu belirlenmiştir. Çalışanların işe yabancılaşma yaşamamaları için iş stresinin önlenmesi gibi tedbirler alınırsa işletme açısından ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukların önüne geçilebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Eren, G., & Ece, Şafak. (2022). İş Stresinin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Destek Algısının Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1502–1514. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1719

Sayı

Bölüm

Makaleler