X ve Y Kuşaklarının Katılım Bankacılığına Yönelik Algıları

Yazarlar

  • Murat Er Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye.
  • Hülya Er Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bolu, Türkiye
  • Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1469

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankacılığı- Tüketici Algısı- X Kuşağı

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de X ve Y kuşağında yer alan tüketicilerin katılım bankacılığı konusunda algılarını incelemektir. Yöntem – Araştırmada, X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığına yönelik algıları ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyonları arasındaki ilişkiyi ölçmek için regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemi yaş kuşakları arasında yer alan X ve Y kuşaklarına mensup Bolu ilinde yaşan bireylerden oluşmaktadır. 408 kişinin katıldığı anket formları kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. Bulgular – Araştırmaya katılan bireylerin, katılım bankalarına yönelik algı düzeylerinde, demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, X kuşağında yer alan bireylerim Y kuşağında yer alan bireylere göre algı, bilgi, farkındalık ve dini motivasyon düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kuşakların tüketici algısı yönündeki etkilerine bakıldığında ise, Y kuşağına mensup bireylerin dini motivasyonlarının daha yüksek olduğu, X kuşağında bulunan bireylerin ise güncel bilgiye daha açık olduğu görülmüştür. Tartışma – Katılım bankalarının, bankacılık sektöründeki pazar paylarını istenilen seviyeye ulaştırabilmesi için hedef kitlesinde yer alan X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algı farklılıklarını tam olarak bilmesi önem arz etmektedir. İşletmelerin, tüketicileri ve piyasayı tanıması, müşteri odaklı kampanyalar düzenleyebilmesine ve farklı yatırım ürünleri ile finansman paketleri geliştirebilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca X ve Y kuşaklara yönelik farklılıkların bulunması, katılım bankalarının müşteri memnuniyetini ve banka performansını artıracak ortamın geliştirmesine fırsat yaratacaktır. Katılım bankacılığına yönelik tüketici algısı, mevcut müşterilerin tercih etme nedenleri ve memnuniyet düzeylerinin ölçümüne yönelik çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat katılım banka faaliyetlerine yönelik X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algısına göre farklılık gösterip göstermediğini araştıran çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmanın literatüre ve sektöre katkı yapacağı beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Er, M., Er, H., & Altunışık, R. (2022). X ve Y Kuşaklarının Katılım Bankacılığına Yönelik Algıları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1753–1766. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1469

Sayı

Bölüm

Makaleler