Örgütsel Etik İklimin Psikolojik Sahiplenmeye Etkisi

Yazarlar

  • Aysel Arslan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO., Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Samsun, Türkiye
  • Hasan Gül Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Samsun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1486

Anahtar Kelimeler:

Örgüt- Etik- Etik İklim

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı örgütsel etik iklimin çalışanların psikolojik sahiplenme duygusuna olan etkisini incelemektir. Yöntem – Nicel araştırma desenlerinden ilişkisel ve nedensel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler 301 akademisyenden oluşan bir örneklem grubundan elde edilmiştir. Anket tekniği ile elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma bulguları; örgütsel etik iklimin, akademisyenlerin psikolojik sahiplenme düzeylerini pozitif ve olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Tartışma – 21. yüzyıl iş dünyasının rekabet koşulları altında örgütler için bir takım etik değerlerin benimsenmesi ve uygulanması oldukça önem kazanmıştır. Örgütler, değerleri ile bütünleşen faaliyetleri ile rakiplerinden farklılaşmaktadır. Bu değerlerin toplum tarafından da kabul görmesi örgütlerin itibarlarına olumlu katkılar yapmaktadır. Örgütsel etik kavramı toplumsal güven oluşturan her türlü olumlu değeri bir araya toplamaktadır. Bu değerlerin çalışanlar tarafından algılanması ve benimsenmesi onların çalıştıkları örgütü psikolojik olarak sahiplenmeleri ile yakından ilişkilidir. Psikolojik olarak sahiplenilen bir örgütte çalışanların motivasyonları artacak ve verimlilik sağlanacaktır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, A., & Gül, H. (2022). Örgütsel Etik İklimin Psikolojik Sahiplenmeye Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2013–2029. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1486

Sayı

Bölüm

Makaleler