Kapsayıcı Liderliğin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisinde İşgören Sesliliğinin Rolü

Yazarlar

  • Eylül Cansu Yavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Samsun, Türkiye
  • Hasan Gül Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Samsun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1734

Anahtar Kelimeler:

Kapsayıcı Liderlik- Psikolojik Sahiplenme- İşgören Sesliliği

Özet

Amaç – Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişimler ve teknolojinin sürekli gelişmesi hem insana verilen önemin daha fazla artmasına hem de yönetimde yeni anlayışların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Zaman içerisinde yaşanan bu değişimler özellikle liderlik yaklaşımlarının da değişmesine neden olmuş ve birçok yeni liderlik türü ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de kapsayıcı liderliktir. Kapsayıcı liderlik, yeni fikirler ortaya koyan, çalışanlarına karşı açık, her zaman için ulaşılabilir ve erişilebilir olan bir liderlik türüdür ve farklı örgütsel davranış biçimlerine etki edebilmektedir. Bunlardan biri olan psikolojik sahiplenme, kişinin yasal veya finansal herhangi bir yükümlülüğü bulunmamasına karşın içinde bulunduğu kurumu sanki kendisine ait gibi benimsemesi durumudur. İşgören sesliliği ise bireyin fikir, düşünce, istek ve önerilerini açık bir şekilde ifade edebilmesidir. Bu çalışmanın temel amacı kapsayıcı liderlik ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkide işgören sesliliğinin aracılık rolünün olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem – Araştırma bir kamu üniversitesinde çalışmakta olan akademik ve idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve toplamda 364 kişiden veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatiksel yöntemlerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde SPSS 25.0 ve AMOS 24.0 programları kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda kapsayıcı liderlik ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkide, işgören sesliliğinin tam aracı değişken rolü üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre işgören sesliliği davranışının olduğu yerlerde psikolojik sahiplenme davranışı da artmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yavuz, E. C., & Gül, H. (2023). Kapsayıcı Liderliğin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisinde İşgören Sesliliğinin Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2577–2596. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1734

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri