Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Nil Konyalılar İstanbul Rumeli Üniversitesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel adalet- Örgütsel vatandaşlık davranışı- Havacılık

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı havacılık sektöründe çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir. Araştırmada, Örgütsel adalet algısı; formal, dağıtım ve etkileşim adaleti olmak üzere üç alt faktör olarak kullanılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı; yardımseverlik, sivil erdem ve sportmenlik olmak üzere üç alt faktörde incelenmektedir. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması maliyet, zaman ve imkan açısından mümkün görünmediği içim örneklem alma yolu tercih edilmiştir. Araştırma verileri basit tesadüfi örneklem yöntemiyle 278 çalışandan Nisan 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında anket formları kullanılarak yüz yüze toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre formal, dağıtım ve etkileşim adaletinin yardımseverlik davranışına pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. En yüksek etkinin ise etkileşimsel adalette olduğu görülmektedir. Tartışma – Formal ve etkileşim adaletinin sivil erdem davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu, ancak dağıtım adaletinin anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Etki düzeyinde etkileşim adaletinin formal adaletten daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak dağıtım ve etkileşim adaletinin sportmenlik davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan formal adaletin anlamlı bir etkisi olmadığı da tespit edilmiştir. Sportmenlik davranışına en yüksek etkiye sahip olan örgütsel adalet alt faktörünün diğerlerinde olduğu gibi etkileşim adaleti olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları havayolu çalışanlarının davranışları hakkında fikir edinilmesi bakımından önem arz ettiği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Konyalılar, N. (2022). Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2117–2127. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492

Sayı

Bölüm

Makaleler