Benlik Kurgusu Teorisi Kapsamında Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir İnceleme

Yazarlar

  • Ersan Erol Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Eskişehir, Ankara

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1499

Anahtar Kelimeler:

Benlik kurgusu- Örgütsel bağlılık- İş performansı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, benlik kurgusu teorisi kapsamında örgütsel bağlılık ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem – Veriler Antalya ilinde bulunan 5 yıldızlı otellerin yiyecek içecek departmanında çalışan işgörenlerden toplanmıştır. Bulgular – Örneklem grubunda rassal olarak seçilen 516 katılımcı içeren veride, açıklayıcı faktör analizi uygunluğu için yapılan küresellik testi sonucu (p<0,05) anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizi için uygun görülmüştür. Örneklem grubuna uygulanan soruların kütle ve soru sayısı bakımından benlik kurgulama (Cronbach's Alpha= 0.766), örgütsel bağlılık (Cronbach's Alpha= 0.766), iş performansı (Cronbach's Alpha= 0.830) yüksek güvenilirlik derecesi elde etmiştir. Analizlere göre örgütsel bağlılığın iş performansı (B =1.1903, SE= .1746 p<.001, BC 95%, p=0.0000) üzerine etkisi pozitif yönlü ve anlamlıdır. Bununla birlikte örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benliğin (B =-.1156, SE= . 0471 p<.001, BC 95%, p=.0145) ve bağımlı benliğin (B =-.0933, SE= . 460, p<.001, BC 95%, p=.0430) tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Son yıllarda psikoloji temelli kavramların hem teorik açıdan hem de uygulama açısından insan davranışlarını anlamaya yardımcı olduğu ifade edilebilir. İşgörenlerin psikososyal açıdan davranış biçimlerinden yola çıkılarak elde edilen bulgular literatür tarafından desteklenmektedir. Benlik kurgusu kapsamında örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benlik negatif yönde etki gösterirken, bağımlı benlik pozitif yönde etkilediği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Erol, E. (2022). Benlik Kurgusu Teorisi Kapsamında Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2242–2252. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1499

Sayı

Bölüm

Makaleler