Covid 19 Pandemisi Sürecinde Lojistik ve İlgili Bazı Sektörlerde İşe Alım Kriterlerinin Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazarlar

  • Zümral Gültekin Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alaçam MYO, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Samsun, Türkiye
  • Tansu Özbaysal Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1500

Anahtar Kelimeler:

Covid-19- Lojistik- İnsan Kaynakları

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı günümüzde önemini her geçen gün arttıran, Covid-19 sürecinde önemi daha da çok artmış olan lojistik sektörünün ve lojistikle ilgili bazı sektörlerin, işe alımlarda hangi kriterleri aradıklarını tespit etmeye çalışmaktır. Yöntem – Veriler Türkiye’deki en sık kullanılan kariyer sitesinden birisinin arama kısmına “Lojistik” anahtar kelimesi yazılarak toplanmıştır. Çalışma boylamsal bir çalışmadır. Bu nedenle çalışmanın ilk verileri 2020 Ekim ayına ait 75 ilandan, ikinci verileri 2022 Ocak ayına ait 163 ilandan oluşmaktadır. Veriler JAMOVI programında analiz edilmiştir. Çalışmada 13 kriter belirlenmiş ve karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Bulgular – Covid-19’un ilk yılı ile ikinci yılının sonlarına doğru çıkan ilanlara bakıldığında sektörle ilgili ilan sayıların 2 kat arttığı görülmüştür. Ayrıca tecrübe ve MS Office programları bilgisinin sektör açısından önemli olduğu tespit edilmiştir. İlan veren firmaların %49’u lisans mezunu aramaktadır. 2020 yılındaki ilanlarda iktisadi ve idari bilimler mezunu aranmazken 2022 yılındaki ilanlarda iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edilmek istendiği tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışma sonucunda Covid-19 sürecinde lojistik sektörünün öneminin oldukça fazla arttığı görülmüş ve ilanlarda da buna bağlı bir artış olduğu tespit edilmiştir. Sektörde çalışmak isteyen kişilerin bilgisayar, yabancı dil bilgisine sahip olması ve tecrübeli olmaları beklenmektedir. Bu durumda sektörde çalışacak kişilerin, öncesinde staj gibi uygulamalara önem vermeleri gerektiği, eğitimleri süresince bilgisayar bilgilerini ve yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, Z., & Özbaysal, T. (2022). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Lojistik ve İlgili Bazı Sektörlerde İşe Alım Kriterlerinin Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2253–2269. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1500

Sayı

Bölüm

Makaleler