Pandemi Sonrası Finansal Yeteneklerin Teknoloji Kabul Modeli Ekseninde İrdelenmesi: Katılım Finans Sektöründe Dijital Bankacılık Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Kayhan Ahmetoğulları Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bursa, Türkiye
  • Nihat Arabacı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Şube Müdürü, İzmit, Kocaeli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1501

Anahtar Kelimeler:

Finansal yetenekler- Teknoloji kabul modeli- Dijital bankacılık

Özet

Amaç - Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi’nde yer alan katılım bankası müşterilerinin dijital bankacılığı kullanma niyetlerinde etkili olabilecek parametreleri pandemik kaygıyı da dikkate alarak, teknoloji kabul modeli ve finansal yetenekler kapsamında değerlendirmektir. Yani farklı pandemik kaygı düzeylerinde, algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı, güven, finansal maliyet, dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet riskine yönelik tutum ve finansal tavsiye değişkenlerinin dijital bankacılık kullanma niyetine etkisi değerlendirilmektedir. Dahası dijital bankacılık kullanma niyetinin kullanım düzeyine etkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada Marmara Bölgesi’ndeki katılım banka müşterilerinin dijital bankacılık kullanma niyetlerini nicel desenli kesitsel verilerle değerlendirilmektedir. Çalışmada 334 gözlemden oluşan veri ile kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. SPSS paket programı ve AMOS paket programı ile %5 anlamlılık düzeyinde ANOVA, keşfedici faktör, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli analizleri yapılmıştır. Bulgular - Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre, genişletilmiş teknoloji kabul modeli değişkenleri teyit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucuna göre araştırmaya dahil edilen bütün değişkenler arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonucuna göre pandemik kaygının düşük, orta ve yüksek olduğu üç farklı grup için oluşturulan yapısal eşitlik modeli banka müşterilerinden elde edilen veriler tarafından desteklenmektedir. Tartışma – Çalışmada, teknoloji kabul modeli ve Sen’in (1993) yetenek teorisinden hareketle dijital bankacılık kullanım niyeti ve kullanım düzeyi saptanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda algılanan kullanım kolaylığı, kullanışlılık, güven, finansal maliyet avantajı ve pandemik kaygının modelde önemli rolü ortaya çıkmıştır. Pandemik kaygının düzenleyici rolü teyit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ahmetoğulları, K., & Arabacı, N. (2022). Pandemi Sonrası Finansal Yeteneklerin Teknoloji Kabul Modeli Ekseninde İrdelenmesi: Katılım Finans Sektöründe Dijital Bankacılık Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2270–2289. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1501

Sayı

Bölüm

Makaleler