Otel İşletmelerinde Gerilla Pazarlama: Ankara’da Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mustafa Çelikkaya Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Gonca Güzel Şahin Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1493

Anahtar Kelimeler:

Pazarlama- Gerilla Pazarlama- Otel İşletmeleri

Özet

Amaç – Gelişen teknoloji pazarlama alanında ortaya çıkan değişimlerle birlikte ile yeni dünya düzeninde markalar, ürün ve hizmetlerinin tüketimini arttırmak için geleneksel pazarlama faaliyetleri dışında yeni alternatif pazarlama yollarını kullanmaya başlamışlardır. Bu alternatif pazarlama yaklaşımlarından biri de gerilla pazarlama yaklaşımıdır. Gerilla pazarlama; rakibin taklit edemeyeceği, yaratıcı yöntemlerin kullanıldığı tüketiciyi ilginç taktiklerle etkileyebildiği pazarlama felsefesidir. Gerilla pazarlama uygulamaları daha önce benzeri görülmeyen ve taklit edilmesi mümkün olmayan mesajlarla tüketiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakan yaratıcılık ve hayal gücü gibi etkenlere dayanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; otel işletmelerinde gerilla pazarlama stratejilerinin yerini ve uygulama alanlarını ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırmanın evreni Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmeleridir. Araştırmada dört yıldızlı 55 ve beş yıldızlı 22 olmak üzere, Ankara’da 75 otel işletmesiyle birebir görüşülerek anket uygulanmıştır. Araştırmada anket yoluyla toplanan verileri değerlendirmek amacıyla SPSS 22.0 (Statistical Program for Social Sciencies) programı kullanılmıştır. Analizlerde frekans, yüzde T testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular – Bulgulara göre otel işletmelerinin gerilla pazarlama taktiklerini etkin bir şekilde kullandığı söylenemez. En etkin kullandıkları gerilla pazarlama taktiği; otel işletmelerinin web siteleri üzerinden tüketicilerle kurdukları iletişim faaliyetleridir. Tartışma – Otel işletmelerinin gerilla pazarlama taktiklerinin hepsini etkin bir şekilde uygulamamalarının en büyük nedeni pazarlama faaliyetlerine bütçelerinin yetersiz olmasıdır. Ankara’da otel işletmelerinin çoğunluğunun pazarlama bütçeleri genelde genel bütçenin %20’ni oluşturmaktadır. Otel işletmelerinin pazarlama bütçeleri arttıkça daha etkin gerilla pazarlama stratejileri oluşturacaklardır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çelikkaya, M., & Güzel Şahin, G. (2022). Otel İşletmelerinde Gerilla Pazarlama: Ankara’da Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2128–2144. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1493

Sayı

Bölüm

Makaleler