Çevrimiçi Yiyecek İçecek Platformları İçin Marka İlgileniminin, Kişisel ve Kurumsal Güvenin Tüketici İzni Üzerindeki Etkisi: Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Parisa Alizadehfanaeloo İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1503

Anahtar Kelimeler:

Marka ilgilenimi- Kişisel güven- Kurumsal güven

Özet

Amaç - Bu çalışma, hem marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisini ve hem de kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisini belirlemeyi ve aynı zamanda araştırma modelindeki ilişkilerde tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem – Bu ampirik çalışma önerilen bir model ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan anket için “İstanbul Gelişim Üniversitesi, 04.02.2022 tarih ve 2022-03 sayılı” etik kurulu onay kararı verilmiştir. Model İstanbul’da yaşayan ve çevrimiçi yiyecek içecek markalarından ve platformlarından alışveriş yapanlar arasından 460 kişi üzerinde uygulanan anketlerle test edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Çalışma bulguları, marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisini ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, araştırma modelindeki ilişkilerde tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü ortaya konulmuştur. Tartışma – Bu çalışma, çevrimiçi yiyecek içecek alışverişi sırasında marka ilgilenimi ile kişisel ve kurumsal güven arasındaki ilişkilerin ve kişisel ve kurumsal güven ile tüketici izni arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını derinleştirmiştir. Ayrıca, ilgili çalışmaya özgünlük kazandıran, değişkenler arasındaki ilişkilerde tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi olmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Alizadehfanaeloo, P. (2022). Çevrimiçi Yiyecek İçecek Platformları İçin Marka İlgileniminin, Kişisel ve Kurumsal Güvenin Tüketici İzni Üzerindeki Etkisi: Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2309–2324. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1503

Sayı

Bölüm

Makaleler