Akıllı Telefon Bağımlılığının Öz Düzenleme ve Yaratıcı Performans Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Sibel Bilkay Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Malatya, Türkiye
  • Berat Çiçek Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Malatya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1495

Anahtar Kelimeler:

Akıllı Telefon Bağımlılığı- Öz Düzenleme- Yaratıcı Performans

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenleme ve yaratıcı performans üzerindeki etkisi ile öz düzenlemenin akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık ilişkisini araştırmaktır. Yöntem – Bu bağlamda İstanbul’da ikamet eden 632 lisans öğrencisine anketler gönderilmiş ve 434 geri dönüşüm sağlanmış ve 423’ü araştırmaya dâhil edilmiştir. Oluşturulan anket formunda demografik sorular yanında akıllı telefon bağımlılığı ölçeği, öz düzenleme ölçeği ve yaratıcı performans ölçeği olmak üzere üç ayrı ölçek uygulanmıştır. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiş olup, toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Bulgular – Yapılan analizler neticesinde tüm hipotezler kabul edilmiş olup; akıllı telefon bağımlılığının yaratıcı performansı olumsuz etkilediği, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenlemeyi olumsuz etkilediği, öz düzenlemenin yaratıcı performansı olumlu yönde etkilediği ve öz düzenlemenin akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık ettiği bulgulanmıştır. Tartışma – Araştırma, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenleme ve yaratıcı performansa olan etkisinin bir desende incelendiği ilk çalışma olması sebebiyle, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bireysel başarıyı etkileyici unsurlar olan öz düzenleme ve yaratıcı performans ile aksi yönde etkileri olduğu pek çok araştırma ile bulgulanmış olan akıllı telefon bağımlılığının, geliştirilebilir ya da ikame edilebilir özelliklerinin olması sebebiyle, zararlı yönleri observe edebilecek, faydalı yönlerin de geliştirebilecek adımların karar vericiler tarafından atılması önemlidir. Bu bağlamda araştırma karar vericiler için yol gösterir niteliktedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Bilkay, S., & Çiçek, B. (2022). Akıllı Telefon Bağımlılığının Öz Düzenleme ve Yaratıcı Performans Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2168–2181. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1495

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri