Yöneticilerin E-Liderlik Tutumlarının Çalışanların Örgütsel İletişim Algılarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Yazarlar

  • Zeynep Çolak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Çanakkale, Türkiye
  • Mustafa Alper Milli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1485

Anahtar Kelimeler:

E-liderlik- Örgütsel iletişim- Hiyerarşik regresyon analizi

Özet

Amaç - Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte, kurumlarda teknolojik gelişime uygun olarak yeni bir liderlik tarzı olan e-liderlik uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda küresel bir salgın haline gelen Covid-19 ile bu liderlik tarzı daha yaygın hale gelmiştir. Çalışma kapsamında Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel iletişim algılarına etkisi ve e-liderlik-örgütsel iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan sektörün moderatör rolleri analiz edilmiştir. Yöntem - İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki 397 beyaz yakalı çalışana anket yapılarak veriler toplanmış ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Anketlerden edinilen veriler AMOS 24 ve SPSS 22 programları ile analiz edilmiştir. Bulgular - Sonuçlar; seçili özellikler ve becerilerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyetinin, kolaylaştırıcı koşulların ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın örgütsel iletişimi pozitif etkilediği; cinsiyetin seçili özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim ile kolaylaştırıcı koşullar-örgütsel iletişim; çalışılmakta olan sektörün ise seçili özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma-örgütsel iletişim arasındaki ilişkilerde moderatör rol oynadığını göstermektedir. Tartışma - E-liderlik tutumunun örgütsel iletişime etkisinin incelendiği bu çalışmada, iletişim teknolojilerini kullanmanın örgütsel iletişimi pozitif etkilediği görülmüştür. Literatür incelendiğinde bu iki kavramın birbirleri ile ilişkisine yönelik araştırmanın az olduğu görülmüştür. Bu açıdan söz konusu iki kavramının araştırılmasının faydalı sonuçlar getireceği ve bu konuda yapılacak araştırmalara yol gösterebileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çolak, Z., & Alper, M. (2022). Yöneticilerin E-Liderlik Tutumlarının Çalışanların Örgütsel İletişim Algılarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1993–2012. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1485

Sayı

Bölüm

Makaleler