Duygusal Emek, İşgören Performansı ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Nurullah Cihan Ağbay Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis, Türkiye
  • Ömür Uçar Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye
  • Mahsum Çalan Akdeniz Üniversitesi, (Sorumlu Yazar), Antalya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1504

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Emek- İşgören Performansı- Yaşam Tatmini

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı 5 yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenlerin duygusal emek, performans ve yaşam tatminleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntem – Araştırmanın evrenini Antalya Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Emek Ölçeği, İşgören Performansı Ölçeği ve Yaşam Tatmini ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri kolayda örneklem yöntemi ile yüz yüze anket yapılarak toplanmıştır. 224 anket istatistiki analizlere tabi tutulmuş, doğrulayıcı faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Araştırmada yapılan regresyon analizleri sonucunda duygusal emeğin sahte duygular boyutunun işgören performansı ve yaşam tatminiyle ilişkisi tespit edilememiştir. Gizlenen duygular ve derinlemesine eylem boyutları ise her iki değişken üzerinde etkilidir. Son olarak, yaşam tatmininin işgören performansı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Tartışma – Otel işgörenlerinin duygusal emekleri performanslarını ve yaşam tatminlerini etkilemektedir. İşgörenlerin, duygularını gerçekten hissederek veya olumsuz şartlarda duygularını gizleyerek görev yapmaları performanslarına katkı sağlayabilir. Öte yandan, işgörenlerin sahte duygular sergilemelerinin yaşam tatminlerine katkısı olmayacağı söylenebilir. Benzer şekilde, sahte duyguların misafirler açısından da bir karşılığı olmayacağı ifade edilebilir. İşgörenlerin yaşam tatmin seviyelerinin yüksek olması işletmedeki performanslarına olumlu katkı yapabilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ağbay, N. C., Uçar, Ömür, & Çalan, M. (2022). Duygusal Emek, İşgören Performansı ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2325–2341. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1504

Sayı

Bölüm

Makaleler