Sosyal Medya Araçlarının Kullanımının Tüketicinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Türkiye-Lübnan Karşılaştırması

Yazarlar

  • Mikayil Kılıç Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, Türkiye
  • Cihat Kartal Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale,Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1496

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Sosyal Medya Araçları- Tüketici Davranışı

Özet

Amaç – Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ve sosyal medya günlük hayatın her alanında dönüşüm yaşanmasına yol açmıştır. Bu olgudan hareketle, çalışmanın amacı, farklı ekonomik, kültürel ve demografik özelliklere sahip iki ülkenin tüketicilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasındaki farkı tespit etmek ve satın alma öncesi ve sonrası davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemeye çalışmaktır. Yöntem – Çalışmada, somut verilere ulaşmak için nicel araştırma yöntemi; sebeb-sonuç ilişkisini tanımlamak için tanımlayıcı ve nedensel araştırma yöntemi uygulanmıştır. İşlek (2012) tarafından oluşturulan satın alma karar ölçeği kullanılmıştır. İki ülke tüketicilerinin satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya kullanımları arasındaki farkı belirlemek için anket tekniği kullanılmıştır. 418 kişi Lübnan’dan, 436 kişi ise Türkiye’den olmak üzere toplam 854 kişi ile elektronik ortamda anket yapılmıştır. Çalışmada geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizi, t-testi ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda, Lübnan’lı tüketicilerin sosyal medyayı daha aktif kullandığı, her iki ülkede de insanların bir ürün satın almadan önce sosyal medyadan araştırma yaptığı, tüketici ve tanıdık yorumlarına güvendiği görülmüştür. Diğer taraftan, Lübnan’lı tüketicilerin satın alma sonrasında, satın aldıkları ürünle ilgili duygu ve düşüncelerini daha fazla paylaştıkları, Türk tüketicilerinin ise; üründen memnuniyetsizlik duymaları halinde, satıcının bu durumu farkedip kendileri ile iletişim kurmasını bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Türk ve Lübnan’lı tüketicilerin sosyal medya araçlarını kullanımı, sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisi, sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları ve satın alma sonrası davranışları farklılaşmaktadır. Bu sonuçlar önceki çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. İnanç, kültür ve toplumsal yapının sosyal medya kullanım alışkanlıkarını etkilediği değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kılıç, M., & Kartal, C. (2022). Sosyal Medya Araçlarının Kullanımının Tüketicinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Türkiye-Lübnan Karşılaştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2182–2200. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1496

Sayı

Bölüm

Makaleler