Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Yapısal Eşitlik Model Analizi

Yazarlar

  • Murat Korkmaz Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, Türkiye
  • Mahmut Özdemir Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1505

Anahtar Kelimeler:

Personel Güçlendirme- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı- Yapısal Eşitlik Modeli

Özet

Amaç – Personel güçlendirme literatür çerçevesinde, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etki eden kaynaklar arasında değerlendirilmektedir. Bu açıdan çalışanların personel güçlendirmeleri arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışlarının da artış göstereceği düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırma örneklemi Ankara ilindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kapsamında çalışan toplam 405 çalışandan oluşmaktadır. Veriler 5’li Likert tipi ölçekler kullanılarak toplanmış ve nicel veri analizi yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Demografik dağılımlar, güvenirlik analizi ve korelasyon analizi SPSS 23.0 paket programı kullanılarak uygulanmış, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik model analizi ise AMOS 22.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular – Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı (Standardize β=0,808, p≤0,05) ve alt faktörleri olan özgecilik (Standardize β=0,764, p≤0,05), sivil erdem (Standardize β=0,566, p≤0,05), nezaket (Standardize β=0,791, p≤0,05), centilmenlik (Standardize β=0,402, p≤0,05) ve vicdanlılık (Standardize β=0,783, p≤0,05) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Literatür çerçevesinde kurulan araştırma modeli ile hipotezlerinin analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre doğrulandığı tespit edilmiştir. Bugünün koşulları ile paralel biçimde değişen yönetim anlayışları, gücün personel ile paylaşımını örgüt başarısının temel prensibi olarak kabul etmektedir. Bu güç paylaşımı ile yetki devrinin verildiği, karar alım süreçlerine katılım düzeyinin artırıldığı, düzenli geribildirim sistemlerinin mevcut olduğu, eğitimin ve geliştirmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin yüksek olduğu örgütler başarıya ulaşmaktadır. Bundan dolayı, personelin örgüt hedeflerine katkıda bulunacak şekilde gönüllü bir biçimde fazladan rol davranışları sergilemesine ilişkin beklenti içinde olan yöneticiler adına, personeli güçlendirecek uygulamalar büyük önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Korkmaz, M., & Özdemir, M. (2022). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Yapısal Eşitlik Model Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2342–2353. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1505

Sayı

Bölüm

Makaleler