Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Murat Korkmaz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1767

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Adalet- İş Performansı

Özet

Amaç – Örgütsel adalet literatür bağlamında düşünüldüğünde, çalışanların iş performansları üzerine etki eden faktörler arasında değerlendirilmektedir. Bu yönüyle, örgütlerde örgütsel adalet arttıkça çalışanların iş performanslarında da artış olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, örgütsel adaletin çalışanların iş performansları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırma örneklemini Kırşehir ve Yozgat merkezde faaliyet gösteren Konaklama İşletmelerinde görev yapan 222 çalışan oluşturmaktadır. Bu çalışma, nicel veri analizi yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Veri toplanması aşamasında 5’li likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki tespiti için korelasyon analizi yapılmış, ardından araştırma hipotezi yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler için SPSS 22 ve AMOS 24 İstatistik Paket Programları kullanılmıştır. Bulgular – Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde, örgütsel adaletin iş performansını (Standardize β=0,343, p≤0,05) istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Bu araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle, örgütlerde adaletin sağlanması hususunda gerek elde edilen sonuçlar açısından gerek yapılan işlemlerdeki süreç açısından gerekse de süreç içerisinde çalışana işleyiş ile ilgili bilgilerin net ve eksiksiz şekilde aktarılması ve iletişimde saygı çerçevesinde hareket edilmesi açısından yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Örgütsel adalet algısı yüksek olan örgütlerde çalışanların işe bağlılıkları, iş tatminleri, örgütleriyle özdeşleşmeleri ve örgütsel sadakat gibi pozitif örgütsel tutum ve davranış eğilimleri artacak ve bu durum da beraberinde verimlilik ve iş performansında artış yaşanmasını sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Korkmaz, M. (2023). Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3081–3095. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1767

Sayı

Bölüm

Makaleler