Türkiye’de Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği, Kullanımı ve Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Derviş Boztosun Kayseri Üniversitesi-Uygulamalı bilimler Fakültesi, Kayseri, Türkiye
  • Orhan Keskin Kayseri Üniversitesi-Bünyan Meslek Yüksekokulu, Kayseri, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1506

Anahtar Kelimeler:

Kripto Para- Bilinirlik- Türkiye

Özet

Amaç – Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan bireylerin kripto para farkındalık düzeylerini ölçmek ve kripto para sahipliğinin bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise bireylerin hangi kripto paraları daha fazla tanıdığını ve kullandığını saptamaktadır. Yöntem – Türkiye’de yaşayan bireylere; kripto paralar hakkındaki farkındalıkları, kripto paraya sahip olup olmadıkları ve eğer kripto paralara sahipseler bunların hangileri olduğu ile ilgili sorular sorulmuş ve alınan cevaplar istatistiki yöntemler ile analiz edilmiştir. Toplamda 1211 bireyden online anket tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 28 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilere; güvenilirlik analizi, frekans analizi, t-testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Bulgular – Frekans analizleri sonucunda; katılımcıların cinsiyetlerinin büyük ölçüde yakın olduğu, yaş gruplarının 18-31 aralığında çoğunluk gösterdiği, katılımcıların çoğunluğunun aktif olarak çalıştığı, gelir düzeylerinin asgari ücret düzeyinde olduğu, eğitim düzeylerinin ise lisans seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların kripto paralar konusunda bilinirliklerinin çok yüksek olduğu (%91,4) ve büyük çoğunluğunun son 1 yıl içerisinde bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Herhangi bir kripto paraya sahip olan katılımcıların oranı ise (%22) bilinirliğin aksine çok daha düşük olduğu görülmüştür. Katılımcılar tarafından en çok bilinen kripto para birimleri sırasıyla; Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple şeklinde olduğu saptanmıştır. Tartışma – Kanada’da kripto para bilinirliğinin %89, kripto para sahipliğinin ise %5, Hindistan’da kripto para sahipliğinin %37,5 ve Malezya’da bireylerin %94,7’sinin kripto paralar konusunda temel seviyede bilgisinin ve kripto para kullanımının %80 olduğu daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, gelişmekte olan ülkelerde kripto para sahipliğinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğu söylemek mümkündür.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Boztosun, D., & Keskin, O. (2022). Türkiye’de Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği, Kullanımı ve Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2354–2367. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1506

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri