Kurumsal İmaj Pazarlaması: Ankara Devlet Opera ve Balesi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Sibel Demirağ Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Metehan Tolon Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1498

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal İmaj- Kurumsal Kimlik- Kurumsal Görünüm

Özet

Amaç – Günümüz hızla dünümüze dönüşürken teknoloji baş döndürücü hızını yeniliklerle desteklemektedir. Bu hız kurumların rekabet güçlerini sınarken rekabet sırasında olumlu ya da olumsuz oluşturdukları imajlarına da etki etmektedir. İmajlarını oluşturmada ilk adımları ise kurumsal kimlik öğeleri ile başlamaktadır. Seyircinin kurumla ilk etkileşim noktaları özellikle önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışma amacı Ankara Devlet Opera ve Balesi kurumsal imaj ve kurumsal kimlik unsurlarının demografik özelliklerdeki farklılıklar göz önüne alınmak suretiyle seyirciler tarafından nasıl algılandığını tespit etmektir. Yöntem – Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik öğelerinin nasıl algılandığını ölçmek amacıyla Ankara Devlet Opera ve Balesi hakkında fikre sahip olan veya temsil izlemiş kişiler arasından kolayda örneklem yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Çevrimiçi platformda hazırlanan anket toplamda 630 kişi tarafından cevaplanmış ancak 403 kişi tarafından eksiksiz tamamlanmıştır. Anket 22.02.2020 ile 31.05.2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler SPSS 26.0 programı ve SPSS Process 3.5 kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Analiz sonucu Ankara Devlet Opera ve Bale seyircisinin kurumsal kimlik öğeleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Algılanan kurum imajı ile cinsiyet arasında da anlamlı bir fark gözlenmiştir. Kurumsal kimlik unsurları olan kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Kurumsal kimlik unsurları ile algılanan kurum imajı arasındaki ilişkide temsil izleme durumunun sadece kurumsal iletişim yönünden moderatör etkisi bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Tartışma – Kurumsal imaj bir işletmeyi birçok yönden etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle kurumsal kimlik öğeleri üzerinden kurumsal imajın pazarlanması oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle devletin sanat kurumları hakkında çok az sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple, bu araştırmanın literatüre katkı sağlaması ve gelecek çalışmalara yol göstermesi beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Demirağ, S., & Tolon, M. (2022). Kurumsal İmaj Pazarlaması: Ankara Devlet Opera ve Balesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2223–2241. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1498

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri