Kurum İçi İletişimin Kurumsal Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Kamu Kurumu Uygulaması

Yazarlar

  • Feriha Bulut Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, Türkiye
  • Metehan Tolon Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1197

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Bağlılık- Bağlılık- Kurum İçi İletişim

Özet

Amaç – Kurumların hedef ve stratejilerini başarmasındaki en önemli araç, bu hedef ve stratejileri benimsemiş kurumsal bağlılığı yüksek insan kaynağıdır. Bu nedenle, günümüz insan kaynakları yönetimi çalışan odaklı yönetim anlayışıyla bağlılığı yüksek çalışanları istihdam etmeye yönelik politikalar izlemektedir. Çalışan bağlılığını yükseltmek ve bu çalışanların kurumda çalışmaya devam etmelerini sağlamak için etkin bir iç iletişim politikasının sürdürülmesi gerekmektedir. Bu araştırma, bir kamu kurumunda kurum içi iletişimin, kurumsal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem – Araştırmada ölçüm aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 3743 kurum çalışanı oluşturmaktadır. Çeşitli unvan grupları araştırmanın kapsamı dışında kaldığı için dâhil edilmemiştir. Yapısı homojen olmayan bu örneklem için %95 güven aralığında  %5 örnekleme hatası ile hesaplama yapılmış ve örneklem büyüklüğünün en az n = 349 kişi olması gerektiği tespit edilmiştir. Elektronik olarak online bir sistem üzerinden uygulanan anket için evrenden örneklem seçilmemiş, kişilere e-posta ile anketin linki gönderilerek gönüllü katılımla evrenin kendini örneklemesi hedeflenmiştir. Sonuçta 652 kişi anketi tam olarak doldurmuş, araştırma sonuçlarının %95 güven aralığında ve %5 örnekleme hatası ile genelleyebileceği yeterli örneklem hacmine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilirken ise SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır.

Bulgular – Araştırma sonucunda kurum içi iletişim unsurlarının kamu kurumlarında da çalışan bağlılığını artırmada önemli bir politika aracı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Tartışma –Araştırma sonucunda kurum içi iletişimin kurumsal bağlılık üzerindeki etkisi göz önüne alınarak, iç iletişim politikalarına yönelik olarak İnsan Kaynakları yönetiminde neler yapılabileceğine ilişkin öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, F., & Tolon, M. (2021). Kurum İçi İletişimin Kurumsal Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Kamu Kurumu Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1255–1272. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1197

Sayı

Bölüm

Makaleler