Sigortacılık Sektöründe; Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Stresi, Örgütsel Adalet ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Yazarlar

  • Lale Tezcan İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Ebru Gözükara İstanbul Arel Üniveristesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1507

Anahtar Kelimeler:

Rol Belirsizliği- Rol Çatışması- İş Stresi

Özet

Amaç – Örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayarak faaliyetlerini sürdürmelerinde ve başarıyı sürdürülebilir kılmalarında en büyük etken çalışan katkılarıdır. Bu katkıların maksimize edilmesi, olumlu örgütsel davranışlarla mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, örgütün performansında büyük etkisi bulunan çalışanların yaşadıkları rol belirsizliği, rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem – Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada, sektör şirketlerinden kolayda örnekleme yoluyla ulaşılan 667 çalışana e-posta ve telefon yoluyla gönderilen web tabanlı yapılandırılmış anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SmartPLS-SEM 3.3.2. ve IBM SPSS Statistic 26 kullanılarak yapılmıştır. Bulgular – Sigorta sektörü çalışanlarından elde edilen verilerin analizi sonucunda, yaşanan rol belirsizliği ve rol çatışmasının iş stresi ile pozitif yönde ilişkide olduğu ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetini artırdığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde iş stresinin işten ayrılma niyetini artırdığı, ayrıca rol belirsizliğinin ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinde iş stresinin aracılık rolü bulunduğu ortaya konmuştur. Bulgular, örgütsel adalet ile alt boyutları olan dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin; rol belirsizliği ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde düzenleyicilik etkilerinin bulunmadığını göstermektedir. Tartışma – Araştırma sonuçları dikkate alındığında, çalışanların refah ve mutluluğunu sağlayıcı yönde yönetsel anlayışa ve politikalara sahip örgütlerin, çalışanların olası işten ayrılma niyetlerinin ve devamında işten ayrılmaların önüne geçerek rekabetçi üstünlük elde edecek şekilde başarılarını artıracakları söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tezcan, L., & Gözükara, E. (2022). Sigortacılık Sektöründe; Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Stresi, Örgütsel Adalet ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2368–2389. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1507

Sayı

Bölüm

Makaleler