Algılanan Sosyal Desteğin Kariyer Kararlılığına Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Hayri Cengiz Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1517

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Destek- İyimserlik- Kariyer Kararlılığı

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı, algılanan sosyal desteğin ve iyimserliğin kariyer kararlılığına olan etkisini ve bu ilişkide iyimserlik değişkeninin aracı rolü üstlenip üstlenmediğini ortaya çıkarmaktır. Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda gönüllülük esasında dayalı olarak kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve 407 kişiden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları aracılığıyla analiz edilmiş, değişkenlerin birbirileri arasındaki etki değerlerini ve yönlerini ortaya koymak amacıyla yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre algılanan sosyal desteğin boyutlarından olan arkadaş desteği ve özel kişi desteğinin kariyer kararlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak araştırma modeline iyimserlik değişkeninin dahil edilmesiyle aradaki doğrudan ilişkinin anlamsızlaştığı ve iyimserlik değişkeninin tam aracılık rolü gösterdiği ortaya çıkmıştır. Tartışma – Araştırma sonucunda kariyer kararlığını etkileyen çevresel ve psikolojik iki değişkenin etkileri ortaya konmuş ve sonuçlar bu etkiler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Algıladığı sosyal destek sayesinde iyimser olabilen bireylerin kariyerleri konusunda daha kararlı oldukları ve kariyerlerine emin adımlarla ilerledikleri ifade edilebilir. Bu bağlamda özellikle kariyerleriyle ilgili karar aşamasında olan bireylerin sosyal çevresiyle destek alabilecek bir ilişkide olmasının ve iyimserlik düzeylerinin zarar görmemesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Üniversitelerin bu alanda sergileyecekleri destekleyici faaliyetlerin bireylere kariyer kararlılığı konusunda destek olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Cengiz, H. (2022). Algılanan Sosyal Desteğin Kariyer Kararlılığına Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2516–2530. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1517

Sayı

Bölüm

Makaleler