Örgütün Yapısal Boyutlarının İş Kazalarının Oluşumu Üzerindeki Önem Düzeylerinin Bulanık AHP Yöntemi ile Belirlenmesi

Yazarlar

  • M. Selman Kobanoğlu Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Samsun, Türkiye
  • Selen Uygungil Erdoğan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Osmaniye, Türkiye
  • Ercan Yüksekyıldız Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Samsun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1531

Anahtar Kelimeler:

İş Kazaları- Örgüt Yapısı- Yapısal Boyutlar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, örgütün yapısal boyutlarının örgütlerde meydana gelen iş kazalarının oluşumu üzerindeki önem derecelerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik literatür incelemesi yapılmış, çalışmanın bulgularına, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Yöntem – Çalışmada örgüt literatürü doğrultusunda, örgütün yapısal boyutlarının iş kazaları üzerindeki etki sıralamasını belirlemek üzere, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada petrokimya, demir-çelik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan 24 üst düzey yöneticinin değerlendirmelerine yer verilmiştir. Katılımcılara örgüt yapısal boyutlarının yer aldığı ikili karşılaştırmaya dayanan bir anket uygulanmıştır. Bulgular – Analiz sonucunda katılımcıların genel görüşlerine bakıldığında iş kazalarına neden olan örgütün yapısal boyutlarından profesyonelleşmenin birinci sırada yer aldığı görülmüş ve bunu sırasıyla, yetki hiyerarşisi, uzmanlaşma, merkezileşme ve biçimselleşmenin takip ettiği görülmüştür. Ayrıca karar vericilerin örgütte bulundukları pozisyonlara göre yapılan analizde, farklı görüşlerin yer aldığı belirlenmiştir. Tartışma – Çalışma örgütün yapısal boyutlarının iş kazalarının üzerine etkisinde literatüre ve araştırmacılara katkı sunmaktadır. Bu konuda yapılacak gelecekteki araştırmalarda farklı sektörlerin ve örgüt yapısal boyutlarının alt kriterlerinin de modele dahil edilmesi ile daha kapsamlı yaklaşımların ortaya konulması hedeflenebilir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kobanoğlu, M. S., Uygungil Erdoğan, S., & Yüksekyıldız, E. (2022). Örgütün Yapısal Boyutlarının İş Kazalarının Oluşumu Üzerindeki Önem Düzeylerinin Bulanık AHP Yöntemi ile Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2752–2770. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1531

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri